32 προσλήψεις εργατών για τρεις μήνες στο Δήμο Μυτιλήνης-Έως 04-05-22 οι αιτήσεις


Ο Δήμος Μυτιλήνης θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 3 μηνών

Πρόσληψη προσωπικού  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 3 μηνών, συνολικού αριθμού είκοσι οχτώ (28) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας και πυρασφάλειας του Δήμου Μυτιλήνης

Ο Δήμος Μυτιλήνης θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 3 μηνών, συνολικού αριθμού είκοσι οχτώ (28) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας και πυρασφάλειας του Δήμου Μυτιλήνης όπως απεικονίζεται κατωτέρω:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07, να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και το τελευταίο 12μηνο (Ο υπολογισμός του  οποίου γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί, και προς τα πίσω) να μην  έχουν απασχοληθεί με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1.      Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2.      Υπεύθυνη δήλωση ότι α)πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 β)Έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους γ) το τελευταίο 12μηνο (Ο υπολογισμός του οποίου γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί, και προς τα πίσω) να μην  έχουν απασχοληθεί με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών (Χορηγείται από την υπηρεσία).

                      

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Όσοι  ενδιαφέρονται να προσληφθούν, με τους όρους που αναφέρονται παραπάνω, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Μυτιλήνης (Δ/νση: ΕΛ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη τηλ: 2251350596 – αρμόδια για την παραλαβή είναι η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος προσωπικού του Δήμου Μυτιλήνης, Ευμορφία Τυρή) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες φορώντας απαραιτήτως μάσκα, προσκομίζοντας φωτοτυπία του αστυνομικού Δελτίου ταυτότητας τους και έχοντας μαζί τους πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό πλήρους κάλυψης-ανάρρωσης  και εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωση  αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (με PCR που διενεργήθηκε εντός των τελευταίων 72 ωρών ή με rapid test που διενεργήθηκε εντός των τελευταίων 48 ωρών.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Oι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Μυτιλήνης, ήτοι μέχρι και την Τετάρτη 4/5/2022 και ώρα 15:00.

 

Αναλυτικά

Η Προκήρυξη

Η Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση