Εργασία: 2 θέσεις φρουρών από την Τράπεζα της Ελλάδας στην Μυτιλήνη


Την προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 76 φρουρών στην Τράπεζα της Ελλάδας προχώρησε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι επιτυχόντες της διαγωνιστικής διαδικασίας θα ενταχθούν στο προσωπικό ασφαλείας της κεντρικής τράπεζας της χώρας καλύπτοντας ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων της, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών.

Η πλειοψηφία των θέσεων, που πρόκειται να καλυφθούν (45), είναι στο κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας στην Αθήνα και οι υπόλοιπες στα υποκαταστήματα της περιφέρειας (10 θέσεις στη Θεσσαλονίκη, 4 θέσεις σε Ιωάννινα και Καβάλα, 3 θέσεις στη Λάρισα, 2 θέσεις σε Ηράκλειο, Λαμία, Μυτιλήνη και Ρόδο και 1 θέση στη Σάμο).

 

Από τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων:


ποσοστό 80%, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ), των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ.

Το υπόλοιπο ποσοστό 20%, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες, που κατέχουν πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(Τ.Ε.Ε.) Β΄ Κύκλου ή είναι απόφοιτοι/ες όλων των τύπων Λυκείου και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο. Στην κατηγορία αυτή, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ.

Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν θα καλυφθούν, οι κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους/ες της άλλης κατηγορίας. Οι υποψήφιοι/ες δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για μια κατηγορία έως τις 16 Απριλίου 2021 στα αστυνομικά τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους.

 

Οι υποψήφιοι/ες, που επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωπικό ασφαλείας, πρέπει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να συγκεντρώνουν τα προσόντα και να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να είναι Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες).

Να έχουν συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους.

Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης ως ικανοί ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.

Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.

Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε μία σειρά εγκλημάτων.

Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

Να μην τελούν σε δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666 επόμενα).

Να έχουν σωματικά και ψυχοπνευματικά προσόντα ανάλογα με εκείνα που απαιτούνται για την κατάταξη του αστυνομικού προσωπικού.

Να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.

 Να έχουν τίτλο σπουδών (απολυτήριο) όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού.

Να είναι κάτοχοι τίτλου γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2.

Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.