ΑΣΕΠ: 10 Προσλήψεις στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου


Την πρόσληψη δέκα υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει την Δευτέρα 29 Μαρτίου και λήγει την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021. Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 

ΑΣΕΠ: Ποιες ειδικότητες ζητούνται

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

ΠΕ Μηχανολόγων – Μηχανικών

ΠΕ Γεωπόνων

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών

ΤΕ Μηχανικών – Πολιτικών Δομικών Έργων

ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγιεινής

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

 

ΑΣΕΠ: Εντοπιότητα

Για τις θέσεις με κωδικούς 101,102, 103 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων της νήσου Λέσβου (άρθρο ένατο, παρ.28 του ν. 4057/2012).

Για την θέση με κωδικό 104 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λήμνου (άρθρο ένατο, παρ.28 του ν. 4057/2012).

Για τις θέσεις με κωδικό 105,106,107 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Χίου (άρθρο ένατο, παρ.28 του ν. 4057/2012). Για τις θέσεις με κωδικό 108 και 109 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων της νήσου Σάμου (άρθρο ένατο, παρ.28 του ν. 4057/2012). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Ανδρομέδας 15 -2ος όροφος, Τ.Κ. 81100 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ, απευθύνοντας τη στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λέσβου –, υπόψη Αν. Προϊστάμενου της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.