Απαλλάσσονται από τα τέλη του Δήμου οι επιχειρήσεις της Μυτιλήνης που έχουν κλείσει με κρατική εντολή

 

Ο Δήμος Μυτιλήνης, στην προσπάθειά του να ανακουφίσει τους πληττόμενους επιχειρηματίες, ενέκρινε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  (υπ. αριθμ. 110/3-4-2020) την απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού των επιχειρηματιών που διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους, λόγω μέτρων αποτροπής διασποράς του COVID-19.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι δημότες που διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους και επιθυμούν την επιστροφή των σχετικών τελών, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Μυτιλήνης (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Εσόδων, Ελ. Βενιζέλου 13-17, Ισόγειο, Γραφείο Πρωτοκόλλου).

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

- Εξοφλημένα αντίγραφα των λογαριασμών (όλες οι σελίδες) ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου. Εάν στον λογαριασμό δεν υπάρχει σήμανση εξόφλησης, να προσκομιστεί και η απόδειξη εξόφλησης (π.χ. τράπεζας).

- Έντυπο δήλωσης αναστολής που υποβλήθηκε στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, από το οποίο προκύπτουν οι ΚΑΔ της επιχείρησης και τεκμαίρεται η ολοσχερής διακοπή της λειτουργίας της (και η ημερομηνία έναρξης της διακοπής). Προσοχή: Εκτυπωμένο αντίγραφο ή στιγμιότυπο οθόνης (print screen - screenshot) από το ΕΡΓΑΝΗ.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, προτείνουμε η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά να υποβληθούν μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων και την εξόφληση όλων των λογαριασμών (της τελευταίας περιόδου) της ΔΕΗ ή του εναλλακτικού παρόχου.

Η επιστροφή των τελών θα γίνει με τη διαδικασία των αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερόντων υπάρχει έντυπη αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Μυτιλήνης (http://www.mytilene.gr) με τίτλο «Αίτηση Απαλλαγής από Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού & Επιστροφή ως Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων».

Για περισσότερες πληροφορίες θα απευθύνεστε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 22513 50563.