Στο Leader πρόταση του δήμου δυτικής Λέσβου για ένα ολοκληρωμένο Δίκτυο Μονοπατιών και Πεζοπορικών Διαδρομών


Αίτημα χρηματοδότησης ενός ολοκληρωμένου και πιστοποιημένου Δικτύου Μονοπατιών και Πεζοπορικών Διαδρομών του Δήμου Δυτικής Λέσβου κατέθεσε ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, στο Ε.Π. «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» (LEADER/CLLD), με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ & ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» με συνολικό προϋπολογισμό 437.766 ευρώ.

Το μήκος των οργανωμένων και πιστοποιημένων πεζοπορικών διαδρομών του Δήμου Δυτικής Λέσβου επεκτείνεται από 127km σε 222km, ώστε να αποτελεί ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν πανευρωπαϊκού επίπεδου που θα εδραιώνει τον περιπατητικό τουρισμό στον Δήμο Δυτικής Λέσβου που είναι ο μεγαλύτερο σε χωρική επικράτεια Δήμος της νήσου Λέσβου και αποτελεί αναμφισβήτητα την ναυαρχίδα του τουρισμού στο νησί.

Η πράξη αφορά στην επέκταση των υφιστάμενων μονοπατιών και την πιστοποίηση συνολικά του δικτύου με βάση τις σύγχρονες και κατά το νόμο προδιαγραφές. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος, που ενισχύει την ελκυστικότητα της περιοχής, με έμφαση στη νησιωτική ιδιαιτερότητα, προστατεύοντας, βελτιώνοντας και αξιοποιώντας ορθολογικά, το φυσικό και πολιτιστικό της περιβάλλον.

Μέσα από μια ολοκληρωμένη μελέτη καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν τα στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής και σχεδιάστηκαν οι αναγκαίες εργασίες για την υλοποίηση της πράξης.

Οι προτεινόμενες εργασίες και δράσεις, περιλαμβάνουν βελτίωση βατότητας μονοπατιών, αποκατάσταση στοιχείων μονοπατιών (λιθόστρωτα, ξηρολιθοδομές κρήνες κλπ), σήμανση και δημιουργία διαδραστικών πινακίδων των μονοπατιών καθώς αναβάθμιση σημειακών παρεμβάσεων ανάδειξης και δασικής αναψυχής.

Στις προτεινόμενες δράσεις προβλέπεται και προώθηση-προώθηση του δικτύου μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών, με τη δημιουργία καινοτόμου ιστοτόπου, μικρής διάρκειας βίντεο κάθε πεζοπορικής διαδρομής, οδηγό, χάρτες, έντυπα και προσπέκτους των διαδρομών.

Η συγκεκριμένη πράξη, όπως ο περιπατητικός τουρισμός γενικότερα, κατατάσσεται στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και είναι συμβατή με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης καθότι πρόκειται για μια ήπια τουριστική επένδυση, ένα τουριστικό προϊόν δημιούργημα της φυσιογνωμίας της περιοχής:

- που μεγιστοποιεί την ωφέλεια του φυσικού περιβάλλοντος, διατηρώντας τη φυσική κληρονομιά και τη βιοποικιλότητα της περιοχής, προστατεύοντας και αναδεικνύοντας την ύπαιθρο και την παράδοση, το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής και ιδιαίτερα τις προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000, που αποτελεί το 68% του νεοσύστατου Δήμου Δυτικής Λέσβου,

-    που συνδέει τόπους ειδικού ενδιαφέροντος (οικισμούς, μνημεία, αξιοθέατα),

-    που συμβάλει στην επαφή του ανθρώπου με τη φύση και στην προαγωγή της υγείας και φυσικής κατάστασης των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών,

-    που προσφέρει δυνατότητες εναλλακτικής τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης,

-    που σέβεται την κληρονομιά του αγροτικού πολιτισμού των Τοπικών Κοινοτήτων και τη μοναδικότητα της περιοχής προορισμού,

-    που συμβάλει στη βιώσιμη χρήση των φυσικών, κοινωνικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής,

-    που προσελκύει τουρίστες με μεγαλύτερη περιβαλλοντική συνείδηση (ως βασικό κίνητρο), αλλά ταυτόχρονα μπορεί να ενδιαφέρει εξίσου ένα τουρίστα “ήλιου και θάλασσας” ή κάποιον που συμμετέχει σε κάποιο συνέδριο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της "θετικής εμπειρίας",

-    που δεν χαρακτηρίζεται από εποχικότητα αλλά αποτελεί τουριστική υποδομή προς αξιοποίηση όλη τη διάρκεια του έτους,

-    που υποστηρίζει τις οικονομικές δραστηριότητες των τοπικών κοινωνιών, προσφέρει ευκαιρίες για απασχόληση και αύξηση του εισοδήματος,

-    που μπορεί να προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια,

-    που υποστηρίζει την ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη όλων των περιοχών του Δήμου, αφού το Δίκτυο αναπτύσσεται σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες

 

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος δήλωσε σχετικά:

«Με την παρούσα πρόταση, ολοκληρώνουμε μία δέσμη προτάσεων από το πρόγραμμα «Leader» διεκδικώντας έργα προϋπολογισμού που ξεπερνά το 1 εκ. ευρώ, με μία εξόχως σημαντική δράση για τα Μονοπάτια της Δυτικής Λέσβου που προσδιορίζουν την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου μας. Διεκδικούμε με αξιώσεις την ένταξη όλων των έργων από το εν λόγω πρόγραμμα και συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό να εργαζόμαστε, παρά τα προβλήματα και τις επιπρόσθετες δυσλειτουργίες που μας προκαλεί η πανδημία. Ευχαριστώ λοιπόν για μία ακόμη φορά τους υπαλλήλους του Δήμου μας για τη δουλειά τους σε μία περίοδο μάλιστα που τα πάντα, παντού, υπολειτουργούν».

 

Ο Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Στρατής Ζαφείρης από τη μεριά του, στάθηκε στα οφέλη του έργου:

«Φιλοδοξούμε στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου μονοπατιών, τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα σε όλους μας από τη θέση του περιηγητή, να γνωρίσουμε το φυσικό και πολιτιστικό μας πλούτο. Το προτεινόμενο δίκτυο, συνδέει τους οικισμούς με τους γύρω φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, αναδεικνύει περιοχές που μπορεί να μη γνωρίζουμε πολύ καλά σήμερα και σαφέστατα βελτιώνει την ελκυστικότητα συνολικά όλου του νησιού μας».