Συνεδριάζει ΔΙΑ περιφοράς το Δημοτικό συμβούλιο Δ δυτικής Λέσβου με 25 θέματα ημερήσιας διάταξης


την Παρασκευή  13 Νοεμβρίου 2020

Παρακαλείσθε, όπως συμμετάσχετε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί την   Παρασκευή  13 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18:00 μ.μ.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς  , για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019), β) του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 και γ) την αριθμ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7).

Χρονικό περιθώριο ψηφοφορίας ορίζεται από 18:00 έως 21:00 της ίδιας ημέρας.

Η Ψήφο σας  για τα θέματα να δοθεί γραπτώς στο email του Δημοτικού Συμβουλίου ή με γραπτό μήνυμα στο τηλέφωνο του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου: 6976727009.

Όσοι δεν απαντήσουν θα θεωρηθούν απόντες.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1ο

Πρόταση αναπροσαρμογής ωρών απασχόλησης σχολικών καθαριστριών

Αντιδήμαρχος Ιωακείμ Ζαχαρώ

2ο

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού υπηρεσίας Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών, λόγω κήρυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για λόγους δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτ. 10189/09-09-2020( ΑΔΑ: ΩΘΛ146ΜΤΛΒ-ΓΝΒ)Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Αντιδήμαρχος Ρούσσης Μιχαήλ

3ο

Έγκριση Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Δυτικής Λέσβου και Δήμου Αγ. Ευστρατίου για την διάθεση υπαλλήλων για υποστήριξη  έργου χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Αγ. Ευστρατίου.

Αντιδήμαρχος Αξής Αντρέας

4ο

Αποδοχή των οχημάτων, μεταφορικ΄ν μέσων και μηχανημάτων έργου τα οποία παρελήφθησαν από τον καταργημένο Δήμο Λέσβου.

Αντιδήμαρχος Ρούσσης Μιχαήλ

5ο

Έγκριση επικαιροποιημένου εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας για την απόδειξη της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Αντιδήμαρχις Ζαφείρης Ευστράτιος

6ο

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχ. Έτος 2020-2021.

Αντιδήμαρχος Ιωακείμ Ζαχαρώ

7ο

Μείωση κατά 50% των τελών καθαριότητας και φωτισμού ευπαθών πολιτών του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος

8ο

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού  του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΠΛΗΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος

9ο

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΤΟΥΣΑΣ(ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ)

Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος

10ο

Αίτημα παραχώρησης Λυόμενων αιθουσών στο Δήμου Δυτικής Λέσβου

Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος

11ο

27η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος

12ο

28η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος

13ο

29η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος

14ο

30η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος

15ο

Βασικές υγειονομικές απαιτήσεις των λιμένων-πυλών εισόδου της χώρας για την ετοιμότητα και ανταπόκριση έναντι του νέου στελέχους κορωνοϊού   SARS-COV-2

Αντιδήμαρχος Πάππος Κωνσταντίνος

16ο

Εισήγηση περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και Τ.Α.Π. και συναφών προστίμων, βάση της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 21 παρ.2 του ν. 4674/2020.

Αντιδήμαρχος Αλάνης Γεώργιος

17ο

Κανονισμός λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων

Αντιδήμαρχος Γιαννή Ασανούλα

18ο

Αίτηση του κ. Αλογδέλλη Ευστράτιου

Αντιδήμαρχος Γιαννή Ασανούλα

19ο

Τοποθέτηση πινακίδων στην Κοινότητα Άντισσας

Αντιδήμαρχος Γιαννή Ασανούλα

20ο

Τοποθέτηση στην κεντρική πλατεία της Αργένου εύκαμπτα πλαστικά κολονάκια για οριοθέτηση

Αντιδήμαρχος Γιαννή Ασανούλα

21ο

Αίτηση της κα. Μαντζουρανη Ελένης για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης εξωτερικά της οικίας της.

Αντιδήμαρχος Γιαννή Ασανούλα

22ο

Οριοθέτηση χώρου αναστροφής λεοφορείου ΚΤΕΛ.

Αντιδήμαρχος Γιαννή Ασανούλα

23ο

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών

Αντιδήμαρχος Ρούσσης Μιχαήλ

24ο

Υποβολή της με αριθμό 34/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου  που αφορά την «Τροποποίηση συστατικής πράξης του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου.

 Αντιδήμαρχος Κατανάκη Ιωάννα

25ο

Υποβολή προς έγκριση του σχεδίου του νέου «Κανονισμού Καθαριότητας» του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Αντιδήμαρχος Γιαννή Ασανούλα