Λέσβος: Παράταση για το Leader Αλιείας για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα

 

- Την παράταση μέχρι τις 9 Νοεμβρίου για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Leader Αλιείας για δημόσιες επενδύσεις αποφάσισε το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD Λέσβου του ΕΠΑΛΘ.

Την παράταση μέχρι τις 9 Νοεμβρίου για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Leader Αλιείας για δημόσιες επενδύσεις αποφάσισε το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD Λέσβου του ΕΠΑΛΘ.

Συγκεκριμένα,  σε συνέχεια της από 30.07.2020, πρόσκλησης που αφορά το πρόγραμμα «Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών» που αφορούν παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα δημοσιευμένης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD Λέσβου του ΕΠΑΛΘ, συνεδρίασε η Επιτροπή διαχείρισης του Τ.Π. και εξέτασε αιτήματα παράτασης του χρονοδιαγράμματος της πρόσκλησης.

Με την απόφαση της συνεδρίασης νο.27/24.09.2020, τροποποιείται το άρθρο 5 της πρόσκλησης και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής – οριστικοποίησης στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣ είναι πλέον η Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020, ώρα 16.00.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (εφεξής ΟΠΣ ΕΣΠΑ). Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ: αφενός τα στελέχη του Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων και αφετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου για υποβολή προτάσεων, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει χρήστη του συστήματος για τον σκοπό αυτό.

Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr.

Εάν ο δικαιούχος δε διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?menuitemId=kodik_entupa, πριν την υποβολή της πρότασης.

Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον ΕΦ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. – ΕΤΑΛ Α.Ε. στη διεύθυνση: ΕΡΜΟΥ 4, 81131, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΛΕΣΒΟΣ, τις ώρες 09.00 – 15.00, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.