Την 1 Ιουλίου κεκλεισμένων των θυρών συνεδριάζει στην Μυτιλήνη το περιφερειακό συμβούλιο Β. Αιγαίου


6 τα θέματα στην ημερήσια διάταξη

Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική κεκλεισμένων των θυρών Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί την 01 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 και με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, β) του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 και γ) την αριθ. 163 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 4ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

Εισηγήτρια: κ. Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΛΗΣ ΣΕΝΓΚΕΝ ΣΤΟ ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ»,  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 100.000€.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Καλατζής Προϊστάμενος Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ».
Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.

ΘΕΜΑ4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΟΥΣ ΘΕΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 204/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.
Εισηγητής: κ. Χρυσόστομος Ροδίτης Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

ΘΕΜΑ5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ( ΑΥΜ ) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ >> & ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5032514 ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγητής: κ. Αναστάσιος Ρούσσης Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών και Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

ΘΕΜΑ6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ >>.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Λαγουτάρης Προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.