Ματαιώθηκε η Πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου για την Αναβάθμιση του πρώην Θεομητωρ στην Αγιασο


Η πρώτη νίκη…

Μετα τις αντιδράσεις κατοίκων και φορέων το Υπουργείο Άμυνας ανάρτησε πριν από λίγο στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ την Ματαίωση Διαδικασίας Πρόσληψης Τεχνικού Συμβούλου για το Έργο Ανακαίνιση – Αναβάθμιση Κτιρίου στη Θέση Καμπούδη Αγιάσος Λέσβου με σκοπό να γίνει δομή ανηλίκων μεταναστών.


Ματαίωση Διαδικασίας Πρόσληψης Τεχνικού Συμβούλου για το Έργο Ανακαίνιση – Αναβάθμιση Κτιρίου στη Θέση Καμπούδη Αγιάσος Λέσβου


Έχοντας υπόψη :

α. Το (β) σχετικό, µε το οποίο εγκρίθηκε η διεξαγωγή διαδικασίας σύναψης σύµβασης για την «Πρόσληψη Τεχνικού Συµβούλου για το έργο ανακαίνιση – αναβάθµιση κτιρίου στη θέση ΚΑΜΠΟΥ∆Η (ΑΓΙΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ)», προϋπολογισµού δεκατριών χιλιάδων (13.000) ευρώ (Υποέργο µε α/α 5 της πράξης MIS – 5009740 το οποίο έχει ενταχθεί στην ΣΑΕ 737/2 µε κωδικό αριθµό 2018ΣΕ 73720000).

β. Το (δ) σχετικό µε το οποίο εγκρίθηκαν τα τεύχη και η διενέργεια της διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισµού για τη σύναψη της ως άνω σύµβασης.

γ. Το (στ) σχετικό, µε το οποίο αναφέρθηκε µεταξύ άλλων ότι, στον ως άνω συνοπτικό διαγωνισµό συµµετείχε ένας µόνο οικονοµικός φορέας ο οποίος προσέφερε έκπτωση 2%.

δ. Τα (ε), (η) και (θ) σχετικά, που αφορούν στην αναγκαιότητα αναβολής εκτέλεσης της σύµβασης του προαναφερόµενου υποέργου µε α/α 5, στο πλαίσιο επανεξέτασης της στρατηγικής αντιµετώπισης της φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων – µεταναστών.

Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 ε. Τον Ν.4412/2016, για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών.

Α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι

σύµφωνα µε το άρθρο 106 του Ν.4412/2016, η µαταίωση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης µε συνοπτικό διαγωνισµό του υποέργου µε α/α 5 της πράξης MIS – 5009740 που αφορά στην «Πρόσληψη Τεχνικού Συµβούλου για το έργο ανακαίνιση – αναβάθµιση κτιρίου στη θέση ΚΑΜΠΟΥ∆Η (ΑΓΙΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ)», προϋπολογισµού δεκατριών χιλιάδων (13.000) ευρώ.

2. Κατόπιν των ανωτέρω να προβείτε στις ενέργειες αρµοδιότητάς σας, για τη µαταίωση της διαδικασίας διενέργειας της υπόψη σύµβασης και στη σχετική ενηµέρωση του Οικονοµικού Φορέα ο οποίος συµµετείχε στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού.