Συνεδριάζει για πρώτη φορά επίσημα το Δημοτικό Συμβούλιο του νεοσύστατου δήμου Δυτικής Λέσβου.. στην Αγία Παρασκευή


την ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Κατόπιν της επικύρωσης της εκλογής και της ανακήρυξης του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης, παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ώρα 11:30 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κτιρίου του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, στην Αγία Παρασκευή Λέσβου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν.3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν.4555/2018 και 2 του ν.4623/2019, αντίστοιχα, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου Δήμου.

ΘΕΜΑ 1: Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου.
[α) Προέδρου, β) Αντιπροέδρου και γ) Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου].

ΘΕΜΑ 2:  Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δυτικής Λέσβου.
[Από τα 9 συνολικά τακτικά μέλη της Επιτροπής εκλέγονται τα 6 τακτικά μέλη, καθώς και  τα αναπληρωματικά μέλη].

ΘΕΜΑ 3:  Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δυτικής Λέσβου.
[Από τα 9 συνολικά τακτικά μέλη της Επιτροπής εκλέγονται τα 6 τακτικά μέλη, καθώς και  τα αναπληρωματικά μέλη].

                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
                                                     Ιορδάνης Ιορδάνου