Έως 04 Ιουνίου οι εγγραφές στο Πειραματικό ΓΕ.Λ. και έως 30 Μαΐου στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης


Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων  για  «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020», η εισαγωγή των μαθητών/τριών στο Πειραματικό ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα γίνει αποκλειστικά με κλήρωση.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέσεις στην Α ́ τάξη του Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps/, που υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., το οποίο και έχει την ευθύνη διαχείρισης του περιεχομένου της, κατά το χρονικό διάστημα από 27 Μαΐου έως και 4 Ιουνίου 2019.

Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, αν ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό  των  προβλεπόμενων  θέσεων,  τα  όργανα  διοίκησης του σχολείου αποφασίζουν την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων.

Αν, αντίθετα, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, επιλέγονται με κλήρωση ενώπιον των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 στην οικεία σχολική μονάδα .

Ακόμα, η προθεσμία υποβολής αίτησης για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Μουσικού Σχολείου λήγει την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019.