Προθεσμίες για το προσωπικό των νέων Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου (Εγκύκλιος)


Τη διαδικασία που πρέπει να εφαρμοστεί για την κατάταξη του προσωπικού στους 12 νέους Δήμους που λίγο πριν τις εκλογές έφτιαξε η Κυβέρνηση, με τα άρθρα 154 έως 158 του ν.4600/2019, περιγράφει η αριθμ.15 (Α.Π. 24740/3.4.2019) Εγκύκλιος του Αλέξη Χαρίτση.

Οι άμεσες ενέργειες που̟ πρέπει να υλοποιηθούν είναι οι εξής:

Α]Μέσα σε έναν μήνα από την έναρξη ισχύος του ν.4600/2019, ήτοι μέχρι την Τρίτη 9 Απριλίου 2019, οι
- μόνιμοι υπάλληλοι,
- υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
- υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
- απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου,
- δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι με σχέση έμμισθης εντολής
των δήμων που καταργούνται (Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Σερβίων–Βελβεντού, Λέσβου και Σάμου) δηλώνουν την προτίμησή τους για τη μεταφορά τους σε έναν από τους αντίστοιχους συνιστώμενους δήμους.

Δήλωση προτίμησης υποβάλλουν και όσοι υπάλληλοι–μόνιμοι και ΙΔΑΧ–̟ παραιτηθούν από τη θέση τους λόγω υποψηφιότητας στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, σύμφωνα με την παρ.2β του αρ.14 του ν.3852/2010 ως ισχύει.

Β] Μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της προθεσμίας του ενός μήνα, ήτοι μέχρι 9 Ιουλίου 2019, τα δημοτικά συμβούλια των υπό κατάργηση δήμων λαμβάνουν αποφάσεις για την κατάρτιση μεταβατικών Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του αρ.10τουν.3584/2007, για τους νέους δήμους που συστήνονται.

Στη συνέχεια, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, το τακτικό προσωπικό και οι δικηγόροι/νομικοί σύμβουλοι με σχέση έμμισθης εντολής του υπό κατάργηση δήμου κατανέμονται σε συνιστώμενες θέσεις των μεταβατικών ΟΕΥ, αντίστοιχης κατηγορίας, εκπαιδευτικής βαθμίδας και κλάδου/ειδικότητας.

Για την κατάρτιση των μεταβατικών ΟΕΥ, δεν εφαρμόζεται η παρ.3 του αρ.10 του ν.3584/2007.Επίσης, για τις διατάξεις του αρ.155 του ν.4600/2019 δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί της παρ.5 του αρ.10 του ν.3584/2007, δηλαδή η εκλογική απαγόρευση τροποποίησης Οργανισμών το τελευταίο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου.

Στην περίπτωση που οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων δεν δημοσιευθούν μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, η κατάρτιση των μεταβατικών Ο.Ε.Υ. και η κατανομή του προσωπικού του καταργούμενου δήμου στις συνιστώμενες θέσεις αυτών γίνεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία δεν αφορά τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, καθώς αυτά μεταφέρονται αυτοδίκαια στους οικείους συνιστώμενους δήμους με τον αντίστοιχο εξοπλισμό, τις οργανικές θέσεις που έχουν συσταθεί σε αυτά και το προσωπικό του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπηρετεί σε αυτά, δυνάμει του αρ.31 του ν.3013/2002 και της παρ.3 του αρ.24 του ν.3200/2003.

Τέλος, ο Υπουργός περιγράφει τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας για την κατάρτιση των Μεταβατικών ΟΕΥ και την κατανομή και κατάταξη του προσωπικού σε θέσεις αυτών.

Η Εγκύκλιος είναι διαθέσιμη ΕΔΩ