Αυτοδιοικητικές Εκλογές : Πως οι Συνδυασμοί θα πάρουν καταστάσεις οφειλετών των ΟΤΑ (Έγγραφο ΥΠΕΣ)


Εκδόθηκε και σε αυτές τις εκλογές έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα τη χορήγηση στους Συνδυασμούς καταστάσεων οφειλετών των ΟΤΑ.

Υπενθυμίζεται ότι για το σχετικό θεσμικό πλαίσιο έχετε αναλυτικά ενημερωθεί από τον AIRETO .

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι, όπως ρητά προβλέπεται στην περ.α της παρ.1 του αρ.3 του ν.3870/2010, απαγορεύεται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχή προς τους Περιφερειακούς και Δημοτικούς Συνδυασμούς και προς τους Υποψήφιους Περιφερειακούς και Δημοτικούς Συμβούλους, από φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι οφειλέτες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων ή Δήμων για ποσό που υπερβαίνει τα χίλια (1.000,00) ευρώ.

Εφόσον ζητηθεί, οι ανωτέρω Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παραδώσουν, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, στους Επικεφαλής των αντίστοιχων Συνδυασμών καταστάσεις οφειλετών για ποσά άνω των 1.000,00 ευρώ.

Ο ΥΠΕΣ σημειώνει ότι το σχετικό αίτημα δεν αφορά στην έκδοση καταστάσεων με όλους τους οφειλέτες του οικείου ΟΤΑ.Άλλωστε, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.4 του ν.2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», σε συνδυασμό με το αρ.5 παρ.1 περ.γ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας, πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας (“ελαχιστοποίηση των δεδομένων”).

Συνεπώς, τονίζεται πως οι ΟΤΑ δεν θα προβαίνουν αυτοβούλως σε έκδοση καταστάσεων οφειλετών. Θα πρέπει να τους υποβληθεί σχετικό αίτημα που θα αφορά σε συγκεκριμένο πρόσωπο ή πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να κατονομάζονται από τον αιτούντα.
Επίσης, δεν θα πρέπει να ζητούνται και να χορηγούνται περισσότερες από τις αναγκαίες πληροφορίες, όπως λοιπές λεπτομέρειες για περισσότερες οφειλές, το ύψος αυτών κλπ.

Οι ΟΤΑ και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας κατά τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, οφείλουν να συμμορφώνονται, κατά την επεξεργασία των σχετικών αιτημάτων και τη χρήση των χορηγούμενων στοιχείων, με τη σχετική περί προστασίας προσωπικών δεδομένων νομοθεσία.  Εξυπακούεται, δε, η τήρηση της δέουσας εχεμύθειας εκ μέρους των υπαλλήλων ΟΤΑ, οι οποίοι θα πρέπει να μην ανακοινώνουν σε τρίτους το περιεχόμενο των αιτημάτων και τα πρόσωπα που αφορούν, καταλήγει το Υπουργείο.

Δείτε το έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών ΕΔΩ