4 προσλήψεις στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) για την Λέσβο


4 προσλήψεις στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) προσκαλεί προσωπικό συνολικού αριθμού 26 ατόμων να υποβάλλουν την αίτησή τους για πρόσληψη στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάρκεια κατ΄ ανώτατο έως τις 31/12/2019 με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ενώ το ιατρικό προσωπικό με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για τη στήριξη του Έργου 1 «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη» της Δράσης «Ανάπτυξη των Παρεχόμενων Υπηρεσιών στα ΠροΑναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)».

Ειδικότερα:

9 θέσεις Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας (ελλείψει των εν λόγω ειδικοτήτων, οι θέσεις θα καλυφθούν από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή ελλείψει αυτών από ιατρούς άνευ ειδικότητας) και συγκεκριμένα: ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ 1, ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1, ΞΑΝΘΗ 1, ΔΡΑΜΑ 2, ΛΕΣΒΟΣ 2 και ΚΩΣ 2

6 θέσεις ΠΕ Ψυχιατρικής και συγκεκριμένα: ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 1, ΞΑΝΘΗ 1, ΔΡΑΜΑ 1, ΛΕΣΒΟΣ 1 και ΚΩΣ 1

5 θέσεις ΠΕ Νοσηλευτικής (ελλείψει αυτών οι θέσεις θα καλυφθούν από ΤΕ Νοσηλευτικής ή ελλείψει αυτών από ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής) και συγκεκριμένα: ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ 3, ΤΑΥΡΟΣ 1 και ΚΩΣ 1

5 θέσεις ΤΕ Επισκεπτών Υγείας και συγκεκριμένα: ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 1, ΞΑΝΘΗ 1, ΔΡΑΜΑ 1, ΛΕΣΒΟΣ 1 και ΚΩΣ 1

1 θέση ΤΕ Διοικητικού στην ΚΩ