Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Λέσβου με 56 θέματα ημερήσιας διάταξης- Σημαντικό θέμα η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας στον Δήμο Λέσβου


τη ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                            Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1.       
Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης δικαιολογητικών για προικοδότηση από το κληροδότημα ΕΛΒΙΡΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗ – Μυτιλήνη                 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                             Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
2.       
Ορισμός δικαιούχων, προσδιορισμός & καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, βάσει του άρθρου 33 παρ. 3 του Ν.4483/2017
3.       
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ
4.       
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 336/2018 Απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου» που αφορά: «8η τροποποίηση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου, οικον. έτους 2018»
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
5.       
Έγκριση επανασύστασης Δημοτικής Αστυνομίας στον Δήμο Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
6.       
Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Μυτιλήνης στη περιοχή «Επάνω Σκάλα» στο Ο.Τ. Γ419 (αίτημα Μαρίας & Νικολάου Κόρακα)
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
7.       
Έγκριση υποβολής αιτημάτων για την υλοποίηση παρεμβάσεων στους οικισμούς των Ρομά Παγανής & Παπάδου-στο πλαίσιο της Δράσης «Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης»-στην «Επιτροπή Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων» της παραγράφου 1 του άρθρου 159 του Νόμου 4483/2017
8.       
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος στον οικονομικά αδύνατο δημότη με το ακρωνύμιο Ν.Τ.
ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»                                            Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
9.       
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 104/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» που αφορά: «9η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
10.  
Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνη απασχόληση για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στη Υπηρεσία Καθαριότητας
11.  
Έγκριση απόσυρσης αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων που προέρχονται από τις προσφυγικές ροές του Δήμου Λέσβου» που υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στα πλαίσια της Πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26-17.1 και Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης έργων διαχείρισης αποβλήτων από προσφυγικές ροές στη νήσο Λέσβου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», στα πλαίσια της Πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26.5.9 «Δράσεις για την Διαχείριση Αποβλήτων από προσφυγικές ροές στα νησιά Βορείου Αιγαίου και Π.Ε. Δωδεκανήσου»
12.  
Έγκριση α) τροποποίησης του από 15-04-2013 συμφώνου συνεργασίας του Δήμου Λέσβου με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ) για την ανακύκλωση συσκευασιών και β) του σχεδίου τροποποίησης του συμφώνου συνεργασίας
13.  
α) Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού και προμήθειας λιπαντικών του Δήμου Λέσβου για το έτος 2019, β) έγκριση της υπ’ αριθμό 157/2018 τεχνικής μελέτης
14.  
Έγκριση διαγραφής τιμολογίου εφημερίδας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
15.  
Αποδοχή απόφασης  ένταξης της πράξης  «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Επιμελητηρίου Λέσβου» με Κωδικό ΟΠΣ 5029220 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»
16.  
Αποδοχή απόφασης  ένταξης της πράξης  στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»
17.  
Αποδοχή του  Συμφώνου Αποδοχής Όρων (ΣΑΠΟ) της απόφασης ένταξης της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ  ΠΑΡΚΟΥ "ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ" ΠΑΜΦΙΛΩΝ», προς χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο
18.  
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2018, σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 17/2018 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
19.  
Έγκριση δαπανών επέκτασης δημοτικού φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ (Α.Π. 41223/17-9-2018)
20.  
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού του έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ»
21.  
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης απαραίτητων για τη λειτουργικότητα της ΕΕΛ Γέρας»
22.  
Έγκριση 4ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: “Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση Ουτζά – Λεμονού της Τοπικής Κοινότητας Αλυφαντών, της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, του Δήμου Λέσβου, του Νομού Λέσβου
23.  
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 2ης παράτασης περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ», αναδόχου Σαράντη Προκοπίου
24.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ αριθμ. 11/2017 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ-ΠΑΓΕΤΟΣ) ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», αναδόχου Γεωργίας Λούπου
25.  
Έγκριση πρωτοκόλλου 5ης τμηματικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμό 213/2017 μελέτης με τίτλο: «Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα ετοιμορρόπων κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 – Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης»,  αναδόχου Ζούρου Παναγιώτη
26.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμό 113/2018 μελέτης με τίτλο: «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ», αναδόχου Χατζηαποστόλου Γεωργίου
27.  
Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 στα κτίρια  του ΓΕΛ, Δημοτικού Σχολείου και Παιδικού Σταθμού Αγιάσου»
28.  
Χορήγηση 1ης παράτασης του χρόνου σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΠΡΑΣΤΙΟ» ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ»
29.  
Χορήγηση 1ης παράτασης του χρόνου σύμβασης της εργασίας: «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12Ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ ΔΕ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ»
30.  
Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Πολιχνίτου- Σκάλας Πολιχνίτου»
31.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Άμεση Αποκατάσταση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και Αντλιοστασίων Ακαθάρτων Ερεσού του Δήμου Λέσβου»
32.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-17 στο σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας  Μυτιλήνης»
33.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών κοινοτικού καταστήματος Πελόπης της Δ.Ε Μανταμάδου»
34.  
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Ιρλανδικών Διαβάσεων στην Αγροτική Περιοχή Αλιγαροπή Τ.Κ. Παλαιοκήπου»
35.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Χώρου και Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης στην Άντισσα»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
36.  
Έγκριση ματαίωσης διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για την κατασκευή και τοποθέτηση κορνιζών σε 17 έργα του Μουσείου Θεόφιλου στη Βαριά Λέσβου», λόγω απόρριψης όλων των προσφορών  και  επανάληψη της διαδικασίας σύναψης, χωρίς τροποποίηση των όρων της αριθμ. πρωτ. 25287/05-06-2018 αρχικής διακήρυξης (άρθρο 106 Ν. 4412/2016)
37.  
Αποδοχή πίστωσης €363.750,63 από το ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν  καταστεί τελεσίδικες  έως 22/02/2018
38.  
Αποδοχή πίστωσης €35.100,00 από το ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για τη δαπάνη σίτισης των μαθητών Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων κατά την Σχολική περίοδο 2017-2018
39.  
Αποδοχή πίστωσης €27.585,84 από το ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για μισθώματα που καταβλήθηκαν από την εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» έτους 2013
40.  
Έγκριση 56ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
41.  
Έγκριση 57ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
42.  
Έγκριση 58ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
43.  
Έγκριση 59ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
44.  
Έγκριση 60ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
45.  
Έγκριση 61ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
46.  
Έγκριση 62ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
47.  
Έγκριση 64ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
48.  
Έγκριση 65ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
49.  
Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών που αφορούν τη διαχείριση των Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου
50.  
Έγκριση απ’ ευθείας αγορά ακινήτου, ιδιοκτησίας  Βασιλείου ΚΑΛΙΚΑΝΤΗ στη δημοτική κοινότητα Παλαιοκήπου Γέρας
51.  
Διαπίστωση λύσης της μίσθωσης δημοτικού ακινήτου: καταστήματος στη θέση ΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ – παράδοση & παραλαβή ακινήτου - Εξέταση του αρ. πρωτ. 39249/5-9-2018 αιτήματος της Μαρίας ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ
52.  
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από τέλη, δικαιώματα κλπ. (Α.Π. 42333/25-9-2018)
53.  
Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών μετάβασης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                          Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
54.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λέσβου» που αφορά: «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από   1-01-2017 έως 31-12-2017»
55.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λέσβου» που αφορά: «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου από 1-1-2017 έως 31-12-2017»
ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ                                                Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα ΙΩΣΗΦΕΛΛΗ
56.  
Έγκριση  εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά την διοργάνωση εκδήλωσης  του Δήμου Λέσβου το Νοέμβριο του 2018 με τίτλο: «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 2018».