Ξεκινά το έργο αντικατάστασης του αγωγού ομβρίων της Λαγκάδας- Απορρίφθηκαν οι προσφυγές των κάτοικων και επαγγελματιών της περιοχής

Απορρίφθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, οι προσφυγές  που κατέθεσαν οι 258 κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής Αεροπόρου Γιανναρέλλη και Βουρνάζων

Απορρίφθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, οι προσφυγές  που κατέθεσαν οι 258 κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής Αεροπόρου Γιανναρέλλη και Βουρνάζων κατά της απόφασης 109/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, που αφορούσε στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που θα πραγματοποιηθούν ενόψει του μεγάλου έργου αντικατάστασης του αγωγού ομβρίων της Λαγκάδας.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ελήφθη την 1η Μαρτίου και αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 23 του ίδιου μήνα. Εντός της νόμιμης προθεσμίας, 258 δημότες, κυρίως κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής, κατέθεσαν προσφυγή κατά της απόφασης στις 10 Απριλίου.Χρειάστηκε να περάσουν 2 μήνες έως ότου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου δημοσιοποιήσει την απόφασή της και απορρίψει επί της ουσίας τις προσφυγές των κατοίκων. Ο λόγος της απόρριψης σχετίζεται κυρίως με το γεγονός ότι οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, που αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δεν έχουν τελειωτικό χαρακτήρα, αλλά πρέπει να εγκριθούν από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για να ισχύσουν. Η απόφαση καταλήγει: εφόσον δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί στην πράξη οι ρυθμίσεις αυτές, δεν μπορεί κανείς εκ των προτέρων να αποφανθεί για το αν θα προκαλέσει βλάβη ή όχι στους ενδιαφερόμενους πολίτες που προσφεύγουν.

Αναλυτικότερα, το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Η διαδικασία θεσπίσεως κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από τους Δήμους δεν τελειούται πριν εγκριθούν ρητώς οι σχετικές αποφάσεις των οργάνων τους, κατόπιν ασκήσεως πλήρους ουσιαστικού ελέγχου, από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως.
Δεν αναφέρεται, δηλαδή, η εν λόγω έγκριση στον κατά τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ασκούμενο κατασταλτικό έλεγχο νομιμότητας επί των πράξεων των οργάνων τους, αλλά στην ειδική διαδικασία λήψεως της αποφάσεως περί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, κατά την οποίαν η τελική αποφασιστική αρμοδιότητα ανήκει σε κρατικό όργανο, τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως. Εξάλλου, έχει κριθεί από την νομολογία ότι δεν απονέμεται στους Δήμους, βάσει του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010, η αποφασιστική αρμοδιότητα επί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, αφού το άρθρο αυτό, αναφερόμενο απλώς σε «εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών», δεν ανατρέπει την ειδικότερη και αναλυτική ρύθμιση του Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/1999), όπως ισχύει μετά τον ν. 3542/2007. Τέλος, οι εγκριτικές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων πράξεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοικήσεως, τελειούνται κατά την ρητή πρόβλεψη του άρθρου 109 παρ. 1 του Κ.Ο.Κ., δια δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ως εκ τούτου πριν από την έκδοση της εγκριτικής ως άνω πράξης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι ρυθμίσεις αυτές των οργάνων των ΟΤΑ είναι ανυπόστατες ως μη τελειωθείσες.

Επειδή με την αριθμ. 109/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου εισάγονται κανονιστικές ρυθμίσεις οδικής κυκλοφορίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ως εκ τούτου η πράξη αυτή θεωρείται ανυπόστατη, ως μη τελειωθείσα, αφού υπόκειται σε έγκριση από το Γενικό Γραμματέα και ήδη Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Επειδή κατά τα ανωτέρω, προκειμένου ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να προβεί σε ακύρωση κανονιστικών αποφάσεων συλλογικών και μονομελών οργάνων των Δήμων, θα πρέπει αυτές να έχουν εκτελεστό χαρακτήρα, δηλαδή να θεσπίζουν κανόνα δικαίου.
Επειδή οι ανυπόστατες πράξεις δεν δύνανται ούτε να προσβληθούν, αλλά ούτε και να ακυρωθούν περαιτέρω, καθώς η εκτελεστότητα της πράξης αποτελεί πάντοτε και απαρέγκλιτα προϋπόθεση του παραδεκτού.

Επειδή η υπό εξέταση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου είναι ανυπόστατη και συνεπώς αποτελεί μη εκτελεστική διοικητική πράξη, η οποία δεν υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας, καθώς τελεί υπό την έγκριση του Γενικού Γραμματέα και ήδη Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ύστερα από άσκηση πλήρους εκ μέρους του ουσιαστικού ελέγχου.

Επειδή εφόσον η αριθμ. 109/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου δεν έχει τύχει εφαρμογής στην πράξη, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ακόμα και πριν την τελείωσή της είναι δεκτική προσβολής με προσφυγή για λόγους ασφάλειας δικαίου».


Πηγή: Εφημερίδα Δημοκράτης