Συμμετοχή της ΠΕ Β. Αιγαίου σε επισκέψεις εργασίας, για την ενημέρωση σε καινοτόμες αναπτυξιακές πολιτικές επιχειρηματικότητας σε νησιά της ΕΕ


Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου υλοποιεί το έργο ISLANDS OF INNOVATION του προγράμματος Interreg Europe 2014-2020.Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη πολιτικών καινοτομίας, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα κυρίως σε νέους επιχειρηματίες να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητές στα νησιά που περιλαμβάνει το έργο.

Κύριος στόχος του ISLANDS OF INNOVATION είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων των νέων επιχειρηματιών μέσω της βελτίωσης των δημόσιων πολιτικών για την καινοτομία, ώστε να επιχειρήσουν στα νησιά που διαμένουν.

Η διαδικασία υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει την υλοποίηση συνεδριών κατάρτισης και ενημέρωσης, επισκέψεις εργασίας για τον εντοπισμό των σχετικών καλών πρακτικών, την ανταλλαγή αυτών και τέλος την ανάπτυξη ενός Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης, που στηρίζεται στην μεταφορά τεχνογνωσίας και που θα υποστηρίξει την ανάπτυξη δράσεων του ΠΕΠ του Βορείου Αιγαίου, σε αντικείμενα που συνδέονται με την εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020. 

Στις αρχές του Ιουνίου 2018 στελέχη της ομάδας έργου θα μεταβούν σε νησιά της περιοχής Friesland  της Ολλανδίας όπου θα επισκεφθούν ειδικά επιλεγμένα ερευνητικά κέντρα, καινοτόμες επιχειρήσεις που λειτουργούν στο νησί Texel, όπως και φορείς που υποστηρίζουν την καινοτόμο επιχειρηματικότητα ειδικά των νέων ανθρώπων που αναζητούν επιτυχή έξοδο στον επαγγελματικό στίβο. 

Για τα αποτελέσματα των τεχνικών επισκέψεων και συναντήσεων θα ενημερωθεί εν συνεχεία η Περιφερειακή Ομάδα Εμπλεκομένων του έργου και τα υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας, όπως και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ 2014-2020.