Πρόσληψη 2 ατόμων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου στην Μυτιλήνη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 5911/27-11-2107 ΣΟΧ 1 /2018 (ΑΔΑ:7ΖΓ64653ΠΣ-Α61), ανακοινώνει 2 θέσεις εποχικού προσωπικού (1 θέση ΔΕ Οδηγών και 1 θέση ΔΕ Συνοδών), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΣΜΕΑΕ (του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων) που έχει αποκλειστικά δικαίωμα χρήσης σε σχολικό λεωφορείο διά της ενιαίας σχολικής επιτροπής Νήσου Λέσβου, και συγκεκριμένα: ως εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
        (ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΑ)
Υπηρεσία/Έδρα
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
7/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης

Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ
Από την υπογραφή της Σύμβασης και όχι πέραν της 30-6-2018
1
201
7/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης
Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου
ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ
Από την υπογραφή της Σύμβασης και όχι πέραν της 30-6-2018
1

με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (αναφέρονται στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ της υπ΄ αριθμ. 5911/27-11-2107 ΣΟΧ 1 /2018 (ΑΔΑ:7ΖΓ64653ΠΣ-Α61) Προκήρυξης)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Περίληψης της Ανακοίνωσης στον ημερήσιο τοπικό τύπο και για δέκα (10) ημέρες ημερολογιακές ημέρες.

            Συγκεκριμένα η δημοσίευση στον ημερήσιο τοπικό τύπο της Μυτιλήνης θα γίνει στις εφημερίδες ‘’ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ’’ και ‘’ ΕΜΠΡΟΣ’’ το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν μπορούν να προσέρχονται από την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018  μέχρι και Πέμπτη 01 Μαρτίου 2018 και ώρες (08:30 π.μ. – 15:00 μ.μ.) για να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε ευκρινή φωτοαντίγραφα), είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας που βρίσκονται στη Μυτιλήνη και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 26, 1ος όροφος (Μακρύς Γυαλός) κατά τις ώρες 08:30 π.μ. - 15:00 μ.μ. καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Επίσης, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν ταχυδρομικά τη σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε ευκρινή φωτοαντίγραφα) με συστημένη επιστολή, και σφραγίδα κατάθεσης στο Ταχυδρομείο, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 01 Μαρτίου 2018, στην ταχυδρομική διεύθυνση «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ– ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26, Τ.Κ.: 81132, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΛΕΣΒΟΣ». Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την υπ΄ αριθμ. 5911/27-11-2107 ΣΟΧ 1 /2018 (ΑΔΑ:7ΖΓ64653ΠΣ-Α61) Ανακοίνωση, την αίτηση ΣΟΧ 6 / 2018, το παράρτημά της και τα απαραίτητα της Πρόσκλησης: α) στους δικτυακούς τόπους: της υπηρεσίας μας http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch και στη Διαδρομή Ειδική Αγωγή à Ανακοινώσεις, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Λέσβου http://dipe-lesvou.gr, στο δικτυακό τόπο του Δήμου Λέσβου http://www.mytilene.gr/category/prokiriksis  β) τα έντυπα των αιτήσεων  στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) τα έντυπα των αιτήσεων  στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Το ωράριο εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών των μαθητών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, που αφορά την ανωτέρω ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, καθορίζεται από 6:30 έως 9:00 και από 12:00 έως 17:18 για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και από 6:30 έως 17:18 για μία ημέρα την εβδομάδα.

Στην περίπτωση υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εντός ή εκτός της έδρας της σχολικής μονάδας το παραπάνω ωράριο δύναται να τροποποιείται εντός όμως του ισχύοντος νομικού πλαισίου.


Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.: 22510-48166 και στο mail@vaigaiou.pde.sch.gr  (Υπεύθυνοι: Τζίτζιρας Ευστράτιος – Βασιλέλη Παρασκευή),  ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch.