Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης και Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων- Ενημέρωση από το επιμελητήριο Λέσβου

Το Επιμελητήριο Λέσβου στο πλαίσιο της εφαρμογής του «Κανονισμού Ξυλείας» και σε ότι αφορά την κατάρτιση του «Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης» και του «Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων» ενημερώνει τα μέλη του για τα κατωτέρω:


Στο «Περιφερειακό Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης» καταχωρούνται οι επιχειρήσεις (κάθε νομικής μορφή ή νομικά πρόσωπα) που διαθέτουν (εισάγουν) ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά. 

Στο «Περιφερειακό Μητρώου Εμπόρων» καταχωρούνται οι επιχειρήσεις (κάθε νομικής μορφής ή νομικά πρόσωπα) που ασκούν εμπορική δραστηριότητα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας, (π.χ. pellet, χαρτοπολτός, κλπ), που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά.

Αρμόδια Περιφερειακή Αρχή Κανονισμού Ξυλείας είναι η Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στην οποία τηρείται το μητρώο.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι υπόχρεες για εγγραφή στα Μητρώα του «Κανονισμού Ξυλείας» επιχειρήσεις, να υποβάλουν αίτηση καταχώρησης έως την 31η Μαΐου 2016, διαφορετικά προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 700 ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρ. 9 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ/2872/Β΄/2015).


Για οποιοδήποτε ερώτημα ή διευκρίνιση οι υπόχρεοι  μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Δασών Λέσβου, κα Παντελία Ελευθερίου, τηλ.: 22513-50951.