Εκπαιδευτικό πρόγραμμα - εργαστήρια- σεμινάρια έργου "HOST" για τους επιχειρηματίες Τουρισμού της Νήσου Λέσβου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα - εργαστήρια- σεμινάρια  είναι τμήμα του έργου "HOST", - Ο Ελαιώνας ώς παράγοντας βιώσιμης Ανάπτυξης, COS-TSUST-2014-3-15, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα COSME 2014 με σκοπό την υποστήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.


Οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι: Ιταλία με τον Συντονιστή Εταίρο Fondazione Campus Studi del Mediterraneo και ως εταίρο "Timesis Ltd. - Montepisano DMC", η  Μάλτα με εταίρο τον φορέα "5Senses Ltd", η Σλοβενία με εταίρο τον φορέα-Δήμο "City Municipality of Koper" και το  "Regional Development Centre of Koper" και η Ελλάδα με εταίρο την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε.

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- Εργαστήρια, για το οποίο καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον επιχειρηματίες της Νήσου Λέσβου στον τομέα του Τουρισμού, στοχεύει στην υποστήριξη της βιωσιμότητα και κερδοφορία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού και των αυτοαπασχολούμενων επιχειρηματιών δίνοντας προοπτικές στην δυνατότητα να είναι πιο ανταγωνιστική η δραστηριότητα τους.

Σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση θα επιλεγούν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα των σεμιναρίων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δομείται ως ένα κύκλος 4 σεμιναρίων-εργαστηρίων που το κάθε ένα από αυτά θα καλύπτει συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο (όπως αναπτύσσεται στη συνέχεια). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο 2016 και θα δοθεί νεότερη ενημέρωση για τις ακριβείς ημερομηνίες και θα είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των συμμετεχόντων.

Τα εργαστήρια θα καλύψουν τα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

Επικοινωνία και Στρατηγικές Marketing; "διαχείριση κρίσης"

Σχετίζεται με θέματα που αφορούν στην προβολή, την τοποθέτηση στην αγορά, την αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές "marketing". Επίσης σχετίζεται και με την διαχείριση συνθηκών κρίσης όπως στην περίπτωση της Λέσβου την διαχείριση του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος ως αντικείμενο διαχείρισης μιας καινοφανούς κρίσης.

"Βιωματικός Τουρισμός"

Διαπραγματεύεται θέματα σχετικά με την καινοτομία στον τουρισμό και την αντίληψη ότι ο τουρισμός αποτελεί μια βιωματική εμπειρία που κυμαίνεται από την αναψυχή στον χώρο επίσκεψης έως την συμμετοχικότητα του επισκέπτη στην πολιτισμική δραστηριότητα όπως για παράδειγμα μέσω της γαστρονομικής "εμπειρίας".

"Διαχείριση του Περιβαλλοντικού και Πολιτισμικού αποθέματος"

Σχετίζεται με ειδικότερες στρατηγικές στον τουρισμό όσον αφορά την αξιοποίηση της ιδιαιτερότητας του περιβάλλοντος μιας περιοχής και του πολιτισμικού προϊόντος αυτής. Το θεματικό αντικείμενο αποτελεί εργαλείο στην στρατηγική αύξησης της επισκεψιμότητας μιας περιοχής.

"Γαστρονομικός Πολιτισμός"

Επικεντρώνεται στην αξιοποίηση του τοπικού γαστρονομικού προϊόντος ως βάση για την ανάπτυξη του βιωματικού τουρισμού και ως ένας από τους κυριότερους τομείς ανάπτυξης της επισκεψιμότητας μιας περιοχής.

Το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε θεματικής ενότητας θα προσδιορισθεί ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος και το προφίλ αναγκών που θα προσδιορισθεί από την διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων ώστε να είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο ερωτηματολόγιο στην αναλυτική πρόσκληση στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε. www.etal-sa.gr, και να το υποβάλλουν με e-mail ή να το καταθέσουν, inquiries@etal-sa.gr, ΕΡΜΟΥ 4 , Μυτιλήνη 81 100, ΛΕΣΒΟΣ-ΕΛΛΑΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία στις 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016, ή να το αποστείλουν-καταθέσουν στην ΕΤΑΛ Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν την επαγγελματική τους ιδέα την οποία θα ήθελαν να αναπτύξουν σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΙΤΗΣΗ.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μπορεί να λάβει κάθε ενδιαφερόμενος-ενδιαφερόμενη, στο παρακάτω σημείο πληροφόρησης, υπεύθυνος έργου Αναστάσιος Μ. Περιμένης, (και Τερψιχόρη Κονάκα, Καλλιόπη Κουλουδή, Σοφία Μαλαπάσχα).


Εισαγωγή στο πρόγραμμα "HOST"

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα - εργαστήριασεμινάρια  είναι τμήμα του έργου "HOST", - Ο Ελαιώνας ώς παράγοντας βιώσιμης Ανάπτυξης, COS-TSUST-2014-3-15, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα COSME 2014 με σκοπό την υποστήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι: Ιταλία με τον Συντονιστή Εταίρο Fondazione Campus Studi del Mediterraneo και ως εταίρο "Timesis Ltd. - Montepisano DMC", η  Μάλτα με εταίρο τον φορέα "5Senses Ltd", η Σλοβενία με εταίρο τον φορέα-Δήμο "City Municipality of Koper" και το  "Regional Development Centre of Koper" και η Ελλάδα με εταίρο την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε.

Οι περιοχές που αφορά το πρόγραμμα παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά όσον αφορά στο περιβάλλον, τα κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά και στοιχεία που καθορίζουν τον αναπτυξιακό τους χαρακτήρα όπως την παρουσία της "Ελιάς" ως κοινό αναπτυξιακό στοιχείο, παρεμβάσεις όπως διαδρομές στους ελαιώνες αλλά και προοπτικές ανάπτυξης μιας φθίνουσας οικονομίας βασιζόμενη σε αυτά τα χαρακτηριστικά.

Στόχοι του Προγράμματος "HOST"
Συμμετοχή στην αναβίωση των τοπικών οικονομιών εκμεταλλευόμενες τον υφιστάμενο περιβαλλοντικό και πολιτισμικό χαρακτήρα. Το έργο στοχεύει να αναπτύξει ένα διακρατικό τουριστικό προϊόν με την "ταυτότητα" [F.O.O.T - Fit On Olive Trails] που σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση "Σε καλή κατάσταση στις διαδρομές του Ελαιώνα" με την σύνδεση 4 μεγάλων αθλητικών γεγονότων στο Μεσογειακό αγροτικό περιβάλλον - περιβάλλον της Υπαίθρου ειδικότερα:

•           Την διαδρομή "Monte Pisano" (20 Μαρτίου2016) – Ιταλία
•           Tον Μαραθώνιο "Banka Koper Istrian" (10 Απριλίου 2016) - Σλοβενία
•           Τον Μαραθώνιο "Zejtun" (18 Σεπτεμβρίου 2016) - Μάλτα
•           Tην Διαδρομή "Νήσος Λέσβος" (Οκτώβριος 2016) - Ελλάδα.

Το πρόγραμμα "HOST" στοχεύει στην συνεισφορά στην βιωσιμότητα και κερδοφορία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και στην ανταγωνιστικότητα τους με την συνεργασία τοπικών παραγόντων στην δημιουργία νέας δυναμικής και στην προώθηση της τοπικής και χωρικής ταυτότητας των περιοχών.


Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- Εργαστήρια

Το πρόγραμμα των εργαστηρίων - εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη της βιωσιμότητα και κερδοφορία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού (SMEs[1]) και των αυτοαπασχολούμενων επιχειρηματιών  δίνοντας προοπτικές στην δυνατότητα να είναι πιο ανταγωνιστική η δραστηριότητα τους.

Σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση θα επιλεγούν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα των σεμιναρίων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δομείται ώς ένα κύκλος 4 σεμιναρίων-εργαστηρίων που το κάθε ένα από αυτά θα καλύπτει συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο (όπως αναπτύσσεται στη συνέχεια). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο 2016 και θα δοθεί νεότερη ενημέρωση για τις ακριβείς ημερομηνίες και θα είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των συμμετεχόντων.

Εκτιμάται ότι τα εργαστήρια θα τα παρακολουθήσουν περίπου 25 συμμετέχοντες. Κάθε υποψήφιος θα μπορεί να συμμετάσχει σε περισσότερα από ένα εργαστήρια ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις του. Οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε 4 υπό-ομάδες ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο. Την εκπαίδευση θα παράσχουν τοπικά επιστήμονες-εισηγητές.

Τα εργαστήρια θα καλύψουν τα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

Επικοινωνία και Στρατηγικές Marketing; "διαχείριση κρίσης"
Σχετίζεται με θέματα που αφορούν στην προβολή, την τοποθέτηση στην αγορά, την αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές "marketing". Επίσης σχετίζεται και με την διαχείριση συνθηκών κρίσης όπως στην περίπτωση της Λέσβου την διαχείριση του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος ως αντικείμενο διαχείρισης μιας καινοφανούς κρίσης.

"Βιωματικός Τουρισμός"

Διαπραγματεύεται θέματα σχετικά με την καινοτομία στον τουρισμό και την αντίληψη ότι ο τουρισμός αποτελεί μια βιωματική εμπειρία που κυμαίνεται από την αναψυχή στον χώρο επίσκεψης έως την συμμετοχικότητα του επισκέπτη στην πολιτισμική δραστηριότητα όπως για παράδειγμα μέσω της γαστρονομικής "εμπειρίας".

"Διαχείριση του Περιβαλλοντικού και Πολιτισμικού αποθέματος"

Σχετίζεται με ειδικότερες στρατηγικές στον τουρισμό όσον αφορά την αξιοποίηση της ιδιαιτερότητας του περιβάλλοντος μιας περιοχής και του πολιτισμικού προϊόντος αυτής. Το θεματικό αντικείμενο αποτελεί εργαλείο στην στρατηγική αύξησης της επισκεψιμότητας μιας περιοχής.


"Γαστρονομικός Πολιτισμός"
Επικεντρώνεται στην αξιοποίηση του τοπικού γαστρονομικού προϊόντος ως βάση για την ανάπτυξη του βιωματικού τουρισμού και ως ένας από τους κυριότερους τομείς ανάπτυξης της επισκεψιμότητας μιας περιοχής.

Το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε θεματικής ενότητας θα προσδιορισθεί ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος και το προφίλ αναγκών που θα προσδιορισθεί από την διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων ώστε να είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Η Εκπαίδευση επίσης περιέχει μια συνολική ενότητα συμπερασμάτων για το σύνολο των συμμετεχόντων όπου θα παρουσιασθούν το σύνολο της στοχοθέτησης τού ενιαίου προγράμματος (HOST), την  στρατηγική του και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του που θα παρουσιασθούν με σκοπό την ενδυνάμωση της δικτύωσης και διασύνδεσης των συμμετεχόντων και την συνεργασία με τοπικούς φορείς και παράγοντες που επιδρούν στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία διοργάνωσης των αθλητικών γεγονότων και των ενδιαφερομένων για τα αθλητικά γεγονότα κάθε περιοχής. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τα εργαστήρια θα οργανωθούν στη βάση μιας διαδικασίας αξιολόγησης - επιλογής των συμμετεχόντων στα εργαστήρια των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η διαδικασία αυτή στοχεύει στην αξιολόγηση της βούλησης των ενδιαφερομένων για εξωστρέφεια και ανάπτυξη της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φιλοξενίας που θα πρέπει να εκδηλωθεί κατά την φάση υποβολής του ενδιαφέροντος τους. Η επιλογή θα επικεντρωθεί στη δόμηση ομάδων έως 9 συμμετεχόντων και θα βασισθεί και σε κριτήρια όπως η επαρκής γνώση αγγλική γλώσσας, η απασχόληση εργαζομένων, ο κύκλος εργασιών, η τεχνολογική επάρκεια και χρήση τεχνολογίας.

Στο τέλος των εργασιών των εργαστηρίων θα εκδοθεί σχετική βεβαίωση συμμετοχής από τον επικεφαλής εταίρο εκπαιδευτικό φορέα της Περιφέρειας της Τοσκάνης "Fondazione Campus". 

Μεθοδολογία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο ερωτηματολόγιο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) με e-mail στο: inquiries@etal-sa.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία στις 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016, ή να το αποστείλουν-καταθέσουν στην ΕΤΑΛ Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν την επαγγελματική τους ιδέα την οποία θα ήθελαν να αναπτύξουν σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Η αξιολόγηση και επιλογή θα ολοκληρωθεί έως τις 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016, σύμφωνα με την αξιολόγηση που θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή της ΕΤΑΛ Α.Ε. βασιζόμενοι στις πληροφορίες που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι στο παράρτημα με βαθμολογία των κριτηρίων από 1-5, που έχουν τεθεί συλλογικά για όλες τις περιοχές που εφαρμόζει το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες - επιχειρηματίες της νήσου Λέσβου που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών και προϊόντων στον κλάδο του τουρισμού.

Προσωπικό κίνητρο-Επιχειρηματική ιδέα  (βαρύτητα 0,40)
Συμπληρώνεται μια πλήρης και ακριβής περιγραφή της επαγγελματικής ιδέας.
Ετοιμότητα υλοποίησης
Επίπεδο καινοτομίας

Αξιολόγηση Υποψηφίου (βαρύτητα 0,20)
Εμπειρία του ενδιαφερομένου στον τομέα
Συσχετισμός με γυναικεία επιχειρηματικότητα-γυναικεία απασχολησιμότητα
Ηλικία Ενδιαφερομένου/ης
Μέγεθος επιχείρησης

Τομέας Δραστηριότητας (βαρύτητα 0,40)
Συσχετισμός της επιχειρηματικής ιδέας με την σκοπιμότητα του προγράμματος (HOST).
Προοπτικές αύξησης Απασχολησιμότητας
Αξιοποίηση τοπικών πόρων-προιόντων

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα γίνει από κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής που ορίζει η ΕΤΑΛ Α.Ε. και επικυρώνεται από την Επιτροπή Διαχείρισης των εταίρων του προγράμματος HOST.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες στον κλάδο του τουρισμού, σε νέους ή υφιστάμενους επιχειρηματίες με νέες επιχειρηματικές ιδέες αλλά και σε άνεργους άνδρες ή γυναίκες που σκοπεύουν ή θα ήθελαν να αναπτύξουν νέες σχετικές επιχειρηματικές ιδέες στον τομέα του τουρισμού 

Για τον ορισμό των πολύ μικρών επιχειρήσεων εφαρμόζει η σύσταση της Ε.Ε. της 06.05.2003, (2003/361/EC).

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν ενδιαφέρον όσοι έχουν έδρα στη νήσο Λέσβο, δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού ή εστίασης-αναψυχής ή και όσοι ενδιαφέρονται να εκκινήσουν σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι χωρίς κόστος και δεν είναι επιδοτούμενη. Η συμμετοχή προϋποθέτει ότι όποιος -όποια συμμετάσχει στο πρόγραμμα αποδέχεται την τεκμηρίωση με έντυπα ή οπτικά μέσα της δραστηριότητας αυτής και την χρήση των αποτελεσμάτων για την δημόσια προώθηση των σκοπών του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μπορεί να λάβει κάθε ενδιαφερόμενος-ενδιαφερόμενη, στο παρακάτω σημείο πληροφόρησης, υπεύθυνος έργου Αναστάσιος Μ. Περιμένης, (και Τερψιχόρη Κονάκα, Καλλιόπη Κουλουδή, Σοφία Μαλαπάσχα).

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., ΕΤΑΛ Α.Ε.
ΕΡΜΟΥ 4 , ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81 100, ΛΕΣΒΟΣ-  ΕΛΛΑΣ   ΤΗΛ/FAX +30 2251 0 29400/29577ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "HOST"

Για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα - εργαστήρια, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο με τα σχετικά δεδομένα- πληροφορίες. Στην περίπτωση που υποβάλλει ενδιαφέρον φυσικό πρόσωπο και όχι επιχείρηση, παρακαλούμε να υποβληθούν όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται στο παρόν ερωτηματολόγιο θα αντιμετωπισθούν σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως ισχύει κάθε φορά (Ν. 2472/1997), και θα χρησιμοποιηθούν μόνον για την αποκλειστική χρήση του έργου HOST για την πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού του προγράμματος.

1.       ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ:

ΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:

ΟΝΟΜΑ(*):

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ(*):

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ(*):

ΦΥΛΟ(*):

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ Η ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΤΗΛ.:

FAX :

Ε-mail :

Ιστοσελίδα/facebook:

ΑΦΜ:
ΔΟΥ:
(*) Συμπληρώνεται μόνο για φυσικά πρόσωπα - αυτοαπασχολούμενους, για Νομικά πρόσωπα καταγράφονται τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου.


Στην περίπτωση νομικού προσώπου-επιχείρησης επιλέξτε κατηγορία
Ελεύθερος Επαγγελματίας

Πολύ μικρή επιχείρηση

Μικρή Επιχείρηση

Μεσαία Επιχείρηση

Κοινωνική επιχείρηση


Για τον ορισμό των πολύ μικρών επιχειρήσεων εφαρμόζει η σύσταση της Ε.Ε. της 06.05.2003, (2003/361/EC).
Κατηγορία Επιχείρησης
Άτομα- Προσωπικό
Κύκλος Εργασιών
Μεσαία
< 250
≤ € 50 εκ. ευρώ
Μικρή
< 50
≤ € 10 εκ. ευρώ
Πολύ μικρή
< 10
≤ € 2 εκ. ευρώ


2.       ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παρακαλούμε επιλέξτε το θεματικό αντικείμενο στο οποίο θέλετε να συμμετέχετε  με σειρά προτεραιότητας  από το 4 -υψηλή προτεραιότητα έως το 1-χαμηλή προτεραιότητα.

Μπορείτε να υποβάλλετε πέραν της μίας επιλογής και ανάλογα με την ζήτηση και διαθεσιμότητα θα ενημερωθείτε για την επιπλέον συμμετοχή σας.

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Επιλογή από 4-1
Επικοινωνία και Στρατηγικές Marketing; διαχείριση κρίσης

Βιωματικός Τουρισμός

Διαχείριση του Περιβαλλοντικού και Πολιτισμικού αποθέματος

Γαστρονομικός Πολιτισμός

3.       ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Περιγραφή αντικειμένου επαγγελματικής δραστηριότητας ενδιαφερομένου και λοιπά στοιχεία (μπορείτε να αναπτύξετε τα παρακάτω πεδία όσο κρίνετε σκόπιμο, παρακαλούμε για συνοπτικες περιγραφές)

Περιγραφή αντικειμένου επαγγελματικής δραστηριότητας ενδιαφερομένου:

Περιγραφή, ποιό είναι το κίνητρό σας για την συμμετοχή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα-εργαστήρια.

Περιγραφή επιχειρηματικής ιδέας ή/και προϊόντος που σας ενδιαφέρει-θα θέλατε να αναπτύξετε στο εγγύς μέλλον:

Η επιχειρηματική ιδέα την οποία διερευνάτε πόσο καιρό εκτιμάτε ότι χρειάζεται για υλοποιηθεί και να είναι εμπορικά διαθέσιμη:

Πόσο καιρό δραστηριοποιείστε στον τομέα του Τουρισμού, Στην περίπτωση φυσικού προσώπου παρακαλούμε να περιγράψετε και την εμπειρία σας στον κλάδο του τουρισμού.

Πλήθος εργαζομένων στην Επιχείρηση, (παρακαλούμε να αναφέρετε διακριτά το πλήθος γυναικών εργαζομένων):

Σε μια διαδικασία δημιουργίας μιας νέας επιχειρηματικής ιδέας (προϊόν/υπηρεσίαα) αναμένεται να δημιουργηθούν και νέες θέσεις απασχόλησης; παρακαλούμε περιγράψτε πώς και σε ποιό βαθμό.

Σε μια διαδικασία δημιουργίας μιας νέας επιχειρηματικής ιδέας (προϊόν/υπηρεσία) αναμένεται να δραστηριοποιηθούν γυναίκες; περιγράψτε πως.

Ποιά είναι η ηλικία του/της επιχειρηματία ή ο μέσος όρος των εργαζομένων για νομικό πρόσωπο.
o        Μικρότερη των 25
o        25-34 ετών
o        35-44 ετών
o        45-54 ετών
o        55-64 ετών
o        άνω των 65 ετών
Με ποιόν τρόπο εκτιμάτε ότι η επιχειρηματική σας ιδέα αξιοποιεί τους τοπικούς πόρους; (για παράδειγμα το φυσικό και το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής ή την αγροτική οικονομία)


Με ποιό τρόπο πιστεύετε ότι θα ωφεληθείτε από το Διακρατικό Πρόγραμμα HOST;Με την Υποβολή της υποψηφιότητας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμφωνώ ότι εφόσον επιλεγώ θα συμμετάσχω στο πρόγραμμα και στις δράσεις προώθησής των σκοπών του με πρόσκληση των εταίρων του, ότι οι δραστηριότητες του προγράμματος που θα τεκμηριώνονται από οπτικοακουστικά μέσα θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή των στόχων του συνολικού προγράμματος και το υλικό που θα παραχθεί θα αποτελεί δημόσιο υλικό προβολής των στόχων του προγράμματος.

Παρακαλώ για την εξέταση της υποψηφιότητας μου.
_________________________
(ημερομηνία και υπογραφή)[1] Διευκρινήσεις όσον αφορά τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Οδηγία της Ε.Ε. της 06.05.2003 (2003/361/EC)