Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 2 συνεδριάσεις ειδική και τακτικη-55 θέματα στην τακτική

Δύο συνεδριάσεις την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 [ΕΙΔΙΚΗ και ΤΑΚΤΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις   3 ΙΟΥΝΙΟΥ  2015, ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα  6:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:  «Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2014».


    Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

                  
 Α/Α
  ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.   
Έγκριση συνέχισης των Προγραμμάτων «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας»
Αντιδήμαρχος
κα Αντωνέλλη
2.   
Έγκριση παροχής οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά αδύνατο πολίτη
Αντιδήμαρχος
κα Αντωνέλλη
3.   
Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού του «ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  Δήμου Λέσβου», οικον. έτους 2015
Αντιδήμαρχος
κα Αντωνέλλη
4.   
Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ναυαγοσωστών και πυρασφάλειας έτους 2015
Αντιδήμαρχος        κ. Καρασάββας
5.   
Εξέταση αιτήματος ανταλλαγής δημοτικών οικοπέδων στην Τοπική Κοινότητα Νέων Κυδωνιών
Αντιδήμαρχος        κ. Καρασάββας
6.   
Έγκριση αιτήματος για χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου σε κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ ΕΛ.-ΚΑΝΟΓΚΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.»
Αντιδήμαρχος        κ. Καρασάββας
7.   
Έγκριση Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Κολυμβητικής Δεξαμενής της Μωραΐτου-Ξανθούλη Μαρίας
Αντιδήμαρχος        κ. Καρασάββας
8.   
Χορήγηση ή μη παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών στον κ.Παναγιώτη Γκαγκάνη του Βασιλείου
Αντιδήμαρχος        κ. Καρασάββας
9.   
Χορήγηση ή μη παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών στον κ.Παναγιώτη Κωνσταντάρα του Κωνσταντίνου
Αντιδήμαρχος        κ. Καρασάββας
10.  
Ανανέωση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών
Αντιδήμαρχος        κ. Καρασάββας
11.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 78/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην πόλη της Μυτιλήνης επί της οδού Ξενοφώντος στο Ο.Τ. Γ 170 στην περιοχή «Πυργέλια» στην ιδιοκτησία της κ.Γλιάτη Μαρίας»
Αντιδήμαρχος        κ. Καρασάββας
12.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 79/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλλονής μετά την 1538/2014 απόφαση ΣΤΕ (αίτημα Αντωνίου Μαριόλα και Ελένης Γουδή)»
Αντιδήμαρχος        κ. Καρασάββας
13.  
Εξέταση αιτήματος δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κλειστού Δημοτικού Σχολείου Πελόπης στον Εκπολιτιστικό-Εξωραϊστικό Σύλλογο Γυναικών Πελόπης «Προφήτης Ηλίας»
Αντιδήμαρχος
κ. Αποστόλου
14.  
Αποδοχή δωρεάς επίπλων από την Τράπεζα Πειραιώς για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στη ΔΕ Αγίας Παρασκευής
Εντεταλμένος ΔΕ Αγίας Παρασκευής κ.Θεοδώρου  Φωκίων
15.  
Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες των έργων οδοποιίας του Δήμου Λέσβου»
Αντιδήμαρχος
κ. Τσουπής
16.  
Ορισμός ταμειακού υπολόγου
Αντιδήμαρχος
κ. Τσουπής
17.  
Αποδοχή πιστώσεων (έγγραφο 31183/25-5-2015)
Αντιδήμαρχος
κ. Τσουπής
18.  
Εξέταση αιτήματος ρύθμισης-θεραπείας των κ.κ. Αικατερίνης Κοντέλλη χηρ. Ιωάννη Μαματσή και Αθανασίου Μαματσή για οφειλές προς το Δήμο Λέσβου
Αντιδήμαρχος
κ. Τσουπής
19.  
Χαρακτηρισμός της Επιχείρησης με την επωνυμία «ΙΓΝ. ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ» ως Εποχιακή
Αντιδήμαρχος
κ. Τσουπής
20.  
Έγκριση Πρακτικών της υπ’ αριθμ. 3/2015 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Λέσβου
Αντιδήμαρχος
κ. Τσουπής
21.  
Εξέταση αιτήματος διαγραφής χρέους  του κ. Γελαγώτη Ευστρατίου
Αντιδήμαρχος
κ. Τσουπής
22.  
Έγκριση ανάθεσης εργασιών – υπηρεσιών σε τρίτους.     
Αντιδήμαρχος
κ. Τσουπής
23.  
Έγκριση της 32ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015
Αντιδήμαρχος
κ. Τσουπής
24.  
Έγκριση της 33ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015
Αντιδήμαρχος
κ. Τσουπής
25.  
Έγκριση της 34ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015
Αντιδήμαρχος
κ. Τσουπής
26.  
Έγκριση της 35ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015
Αντιδήμαρχος
κ. Τσουπής
27.  
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επανασύστασης Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Λέσβου
Αντιδήμαρχος
κ. Κατσαρός
28.  
Έγκριση ανανέωσης Προγραμματικής Σύμβασης Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου
Αντιδήμαρχος
κ. Κατσαρός
29.  
Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και έγκριση διενέργειας της πράξης με τίτλο: «Μικρής Κλίμακας Υποδομές για την Ενίσχυση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων-Εκδηλώσεων (Δήμος Λέσβου: Δ.Κ. Μυτιλήνης, Τ.Κ. Περάματος, Δ.Κ. Μήθυμνας)» στον άξονα προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» Μέτρο 4.1 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»
Αντιδήμαρχος
κ. Κατσαρός
30.  
Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης του 1ου υποέργου με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ» της πράξης με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ» η οποία είναι ενταγμένη στο μέτρο 321 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 με κωδικό ΟΠΣΑΑ 186753 και προϋπολογισμού  475.000,00€
Αντιδήμαρχος
κ. Κατσαρός
31.  
Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης της πράξης με τίτλο: «Έργα Πρόσβασης στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Τ.Δ. Ιππείου-Συκούντας» η οποία είναι ενταγμένη στο Μέτρο 321 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 με κωδικό ΟΠΣΑΑ 949727 και προϋπολογισμό €385.000,00
Αντιδήμαρχος
κ. Κατσαρός
32.  
Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και έγκριση διενέργειας της πράξης με τίτλο : «Ανάπλαση και Δημιουργία Σημείων Θέας, Σήμανση Παλιού Καρνάγιου, Παλαιοί Στάβλοι Επάνω Σκάλας Μυτιλήνης» στον άξονα προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών περιοχών» μέτρο 4.1 « Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών περιοχών» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».
Αντιδήμαρχος
κ. Κατσαρός
33.  
Λήψη απόφασης επί της πρακτικής άσκησης μαθητών ΕΠΑΣ Μυτιλήνης-ΟΑΕΔ
Αντιδήμαρχος
κ. Κατσαρός
34.  
Αποδοχή φορτηγού οχήματος πρώην Δήμου Πέτρας
Αντιδήμαρχος
κ. Κατζανός
35.  
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση Πολιτιστικού Κέντρου Μεσοτόπου»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
36.  
Έγκριση Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισμών Αμπελικού, Νεοχωρίου Δήμου Λέσβου»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
37.  
Αποδοχή κατανομής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για την ενταγμένη πράξη με τίτλο «Αποχέτευση Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής Δήμου Λέσβου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
38.  
Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο:  «Ασφαλτόστρωση Δρόμου από Παραθαλάσσια Ευρειακή προς Κέντρο Παπάδου Γέρας»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
39.  
Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο:   «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε Πλωμαρίου»

Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
40.  
Αποδοχή της 1ης Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο: «Αποχέτευση Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής Δήμου Λέσβου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
41.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης  Μυτιλήνης»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
42.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή τοιχίου στη Βατούσα»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
43.  
Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή Τοιχίου στη Βατούσα»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
44.  
Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη Θέση «ΣΚΑΜΝΙΟΥΔΑ» του Δήμου ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
45.  
Έγκριση Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
46.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «Πλακόστρωση Τοπικών Διαμερισμάτων της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου (Πλαγιά και Οικισμός Αγίου Ισιδώρου)»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
47.  
Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της μελέτης «Μελέτη Διαχείρισης Υγρών Αστικών Αποβλήτων-Υδροδότηση και έργα Ομβρίων Υδάτων στη Νότια Περιοχή Δήμου Μυτιλήνης»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
48.  
Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Ολοκλήρωση Δικτύων Αποχέτευσης Περιοχή Γέρας»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
49.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Κάμπου Άντισσας»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
50.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) του Δήμου ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (Τ.Δ. ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ)»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
51.  
Έγκριση Σύστασης Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας για το έργο: «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην θέση "ΟΥΤΖΑ-ΛΕΜΟΝΟΥ" της Τοπικής Κοινότητας Αλυφαντών, της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, του Δήμου Λέσβου, του Νομού Λέσβου»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
52.  
Παραχώρηση χώρου για κατασκευή ΣΜΑ, Αποδοχή μελετών, και Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Πετρί 2» της Δ.Ε Πέτρας Δ.Λέσβου  και Υποδομές ΣΜΑ Πέτρας-Μήθυμνας» και της προμήθειας «Προμήθεια Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Πέτρας-Μήθυμνας, Λέσβου»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
53.  
Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης ΚΕΝΑΚ για την έκδοση της οικοδομικής άδειας με τίτλο «Επισκευή υφισταμένου κτιρίου και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κέντρο-μουσείο και διαμόρφωση περιβάλλοντα στο Δ.Δ Πελόπης
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
54.  
Έγκριση δαπανών για επέκταση δημοτικού φωτισμού, για μετατόπιση στύλων και για τη μετατόπιση επιτόνων ΔΕΔΔΗΕ

Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής
55.  
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 310/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  με τίτλο «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λέσβου και ΔΕΥΑΛ για την εκπόνηση της μελέτης και επίβλεψη του έργου «Άμεση αποκατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων ακαθάρτων Ερεσού  του Δήμου Λέσβου»
Δήμαρχος κ.Γαληνός


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ