Προσωρινά αποτελέσματα για την πράξη «Βελτίωση Δεξιοτήτων στο Βόρειο Αιγαίο»


ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» (MIS 6001202)


Μετά τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής 10.05.2024, διενεργήθηκε διαδικασία αναλυτικής εξέτασης της πληρότητας των αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικών των υποψήφιων ωφελουμένων της πρόσκλησης από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης που ορίσθηκε για αυτό το σκοπό από το Επιμελητήριο Λέσβου και ολοκληρώθηκε η βαθμολόγηση των αιτήσεων υποψηφίων που κρίθηκαν ως "ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ" και υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη με τίτλο: «Βελτίωση Δεξιοτήτων στο Βόρειο Αιγαίο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001202.

Το Επιμελητήριο Λέσβου συγκροτεί τους ΠροσωρινούςΠίνακες των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψηφίων Ωφελούμενων. Τα αποτελέσματα έχουν αξιολογηθεί βάσει των διαθέσιμων θέσεων που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση. Η παρούσα Ανακοίνωση δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λέσβου, (https://www.lesvos-chamber.com/) και της πράξης (https://katartisi-lesvos.gr/), στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Επιμελητηρίου και στα ενδεδειγμένα εμαιλ των υποψήφιων ωφελούμενων.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις θα μπορούν να το κάνουνάπαξμετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων και εντός αποκλειστικής προθεσμίαςπέντε (5) ημερών από την ανάρτηση του Προσωρινού Μητρώου Ωφελούμενωνήτοι μέχρι τηνΤΕΤΑΡΤΗ, 22.05.2024 και ώρα 23:59.

Οιαντιρρήσεις/ενστάσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά προς την Επιτροπή Ενστάσεων, που έχει οριστεί γιατο σκοπό αυτό από το Επιμελητήριο Λέσβου,στο e-mailkatartisilesvos@gmail.comυπόψη:

·         Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στο πλαίσιο της Πράξης, «Βελτίωση Δεξιοτήτων στο Βόρειο Αιγαίο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001202»

Η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει πρώτα το εμπρόθεσμο και εν συνεχεία το βάσιμο των αντιρρήσεωνκαι εκδίδει σχετική απόφαση, την οποία κοινοποιεί ηλεκτρονικά στον κάθε αιτούντα.Η Επιτροπή Ενστάσεων δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσειοτιδήποτε απαιτηθεί, προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Εν συνεχεία, καλείται να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικήςπροθεσμίας πέντε (5) ημερών από την υποβολή τους. Μετά την εξέταση τυχόν αντιρρήσεων, ηΕπιτροπή ΕπιλογήςΩφελούμενων προχωρά στην Κατάρτιση του οριστικού Μητρώου Ωφελούμενωνκαι δημοσιοποιεί το σχετικό Μητρώο στην ιστοσελίδα του Επιμελητήριου Λέσβου(https://www.lesvos-chamber.com/) και της πράξης (https://katartisi-lesvos.gr/).

Επισημαίνεται ότιοι ενστάσεις για να είναι έγκυρες θα πρέπει να αποσταλούναπό την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνσηπου δηλώθηκε κατά την Υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην πράξη «Βελτίωση Δεξιοτήτων στο Βόρειο Αιγαίο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001202.