Πρόγραμμα Κατάρτισης για Νέους Γεωργούς με Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις από το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣ

 

Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ευπαλίου  του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα ξεκινήσει την υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών  τον Ιούνιο του 2022, στο πλαίσιο της δράσης 1.1.1 «Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς με Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις», στο πλαίσιο του υπομέτρου 6.3 «Ενισχύσεις για την Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

Η χρηματοδότηση των ανωτέρω Προγραμμάτων Κατάρτισης θα γίνει σύμφωνα με την  4491/02-11-2021 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών (ΑΔΑ: 69ΟΡ4653ΠΓ-ΜΓ9), με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0030381278. 

Η υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης απευθύνεται σε αυτούς των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης για ένταξη στο Υπομέτρο 6.3.  του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020. 

Τα προγράμματα προγραμματίζεται ,εφόσον συντρέξουν οι ανάλογες προϋποθέσεις,  να υλοποιηθούν στα Δημοτικά Διαμερίσματα  Μυτιλήνης, Πλωμαρίου, Παλαιοκήπου, Καλλονής,  Παππάδος   της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου

Η  υλοποίηση των ως άνω Προγραμμάτων αφορά τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες κατάρτισης: «Φυτική Παραγωγή», «Ζωική Παραγωγή», «Μελισσοκομία (μικτή)» και «Συνδυαστική Παραγωγή: φυτική-ζωική, φυτική-μελισσοκομία, ζωική-μελισσοκομία, φυτική-ζωική-μελισσοκομία».

 

Παρακαλούνται

Α) Οι ενδιαφερόμενοι-υπόχρεοι εκπαίδευσης να επικοινωνήσουν άμεσα με το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ευπαλίου

Β) Οι ενδιαφερόμενοι φορείς με Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Δομή, στα ανωτέρω Δημοτικά Διαμερίσματα     να επικοινωνήσουν με το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ευπαλίου εντός 10 ημερών.