Π. Βορείου Αιγαίου: Παράταση Πρόσκλησής Δράση 4.3.1. "Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων του Π.Α.Α. 2014-2020"


« Παράταση Πρόσκλησής Δράση 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων του Π.Α.Α. 2014-2020»

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ν.Λέσβου με αρμοδιότητα στον Πρωτογενή Τομέα για το Βόρειο Αιγαίο κ. Πανάγος Κουφέλος προκειμένου για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων ανακοινώνει ότι με υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, δίδεται παράταση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι 20/05/2022 και ώρα 23:59:59.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.) (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά/έγγραφα. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται τα Στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο Ο.Π.Σ.Α.Α..

 

Η επιλογή και η ένταξη των πράξεων γίνεται με συγκριτική αξιολόγηση ύστερα από εξέταση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και βαθμολόγηση της κάθε αίτησης σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κριτήρια επιλογής της Δράσης 4.3.1.

 

Η παράταση της πρόσκλησης του Μέτρου 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

του Υ.Π.Α.Α.Τ., www.agrotikianaptixi.gr  και www.minagric.gr  καθώς

και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ www.espa.gr

 

 Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.


Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 40.000.000,00 €

Δικαιούχοι για την υποβολή των σχετικών προτάσεων είναι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της Χώρας.