Εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, η πρώτη φάση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου


Εγκρίθηκε τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Λέσβου με ευρεία πλειοψηφία, η πρώτη φάση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

 

Η φάση αυτή περιλαμβάνει το Στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου που περιλαμβάνει:

 

Τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ της περιοχής του Δήμου και αφορούν στον προγραμματισμό (όπως περιβάλλον, δίκτυα και υποδομές, τοπική οικονομία και απασχόληση, κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες, υποδομές και υπηρεσίες παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού), προκειμένου να καταγραφούν  τα προβλήματα, οι ανάγκες αλλά και οι δυνατότητες και ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να αναδειχθούν τα κρίσιμα αναπτυξιακά ζητήματα, με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθεί ο Δήμος στο επόμενο μεσοπρόθεσμο διάστημα,

 

Αξιολογούνται τα βασικά στοιχεία που αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου (όπως οργάνωση και διαδικασίες, ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμός και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κτιριακές εγκαταστάσεις, οικονομικά), προκειμένου να εντοπισθούν τα κρίσιμα ζητήματα του εσωτερικού περιβάλλοντος που πρέπει να αντιμετωπισθούν προκειμένου ο  Δήμος να ασκήσει το ρόλο του,

 

Προσδιορίζονται και καταγράφονται συνοπτικά οι προβλέψεις του υφιστάμενου χωρικού σχεδιασμού, καθώς και του υφιστάμενου εθνικού προγραμματισμού που αφορούν τον προγραμματισμό του Δήμου και προδιαγράφουν το πλαίσιο για το σχεδιασμό του,

 

Διατυπώνεται το όραμα και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες (άξονες) του Δήμου,

Εξειδικεύονται οι άξονες προτεραιότητας σε μέτρα και στόχους ανά μέτρο (βάσει των κρίσιμων ζητημάτων που ανέδειξε η αξιολόγηση) και σημειώνονται οι αρμόδιες για την υλοποίησή τους Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και Ιδρύματα του Δήμου.

 

Με βάση τα παραπάνω το όραμα του Δήμου, όπως το εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρου αποτυπώνεται ως ακολούθως:

 

Το σύνολο των δράσεων του Δήμου Δυτικής Λέσβου αποβλέπει στην αναστροφή της πληθυσμιακής συρρίκνωσης των κωμοπόλεων και των χωριών του Δήμου.

 

Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να επανασυσταθούν ως οικονομικοί πόλοι, οι κωμοπόλεις κλειδιά του Δήμου, ουσιαστικά οι έδρες των παλιών καποδιστριακών δήμων. Η ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη των πόλων αυτών προϋποθέτει την αξιοποίηση των διαφορετικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων του καθενός και καλύπτει όλους τους παραγωγικούς κλάδους, παρέχοντας ποικίλες ευκαιρίες απασχόλησης στον τοπικό πληθυσμό.

 

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου θα λάβει πρωτοβουλίες αναφορικά με: (α) τη στήριξη ενός συνεκτικού και εξωστρεφούς παραγωγικού συστήματος που θα προσδώσει ταυτότητα σε όλα τα τοπικά προϊόντα (πρωτογενής και δευτερογενής τομέας) και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, τονώνοντας την τοπική οικονομία, (β) δράσεις που θα ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα της περιοχής και την επισκεψιμότητα σε αυτή (τριτογενής τομέας - επώνυμα και υψηλού επιπέδου τουριστικά προϊόντα), (γ) τη δικτύωση των τοπικών παραγωγικών φορέων και (δ) την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

 

Για την επιστροφή του πληθυσμού που εγκατέλειψε τα χωριά του και την προσέλκυση νέων ανθρώπων απαιτούνται από το Δήμο, πολλά περισσότερα από την κατασκευή και την υποστήριξη υποδομών. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου υιοθετεί έναν συντονιστικό ρόλο, παρακινώντας, κινητοποιώντας και διευκολύνοντας τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου να μεταβούν σε μια νέα εποχή, στην οποία θα επικρατεί η επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας και βασικότερο όλων, οι συνέργειες.

 

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος, δήλωσε σχετικά:

 

«Με οδηγό την πρώτη διετία, της «ιδρυτικής» μας διακυβέρνησης του νεοσύστατου Δήμου, η οποία ωστόσο κατάφερε και εξασφάλισε σημαντικούς πόρους από χρηματοδοτικά προγράμματα για έργα -που εκτελούνται ήδη ή βαίνουν προς δημοπράτηση- και είχε ανάγκη για δεκαετίες η Δυτική Λέσβος, συνεχίζουμε ακόμα πιο στοχευμένα, ακόμα πιο οργανωμένα, με ορίζοντα το μέλλον. Έχουμε αποτινάξει την ταμπέλα του «νεοσύστατου Δήμου» και προχωράμε αποφασιστικά ούτως ώστε πέραν των έργων υποδομών ή εκείνων των αγροτικών και αστικών δρόμων που ήταν ζητούμενο για χρόνια, να κινητοποιήσουμε όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας, να συντονίσουμε δράσεις και να αναδείξουμε όλα μας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, με τη συμμετοχή όλων μας. Το Επιχειρησιακό μας Σχέδιο κατατίθεται μετά από πολλή και μεθοδική δουλειά και αποτελεί ένα επιπρόσθετο αναπτυξιακό εργαλείο στα χέρια μας».

 

Ο Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Μιχάλης Ρούσσης, αμέσως μετά την ψήφιση της Α’ Φάσης του Σχεδίου δήλωσε :

 

«Από σήμερα ο Δήμος μας αποκτά ένα χρήσιμο, όσο και απαραίτητο αναπτυξιακό εργαλείο, όχι μόνο για να αντλεί πόρους από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, σύμφωνα και με την νομοθεσία, αλλά παράλληλα και για να το χρησιμοποιεί ως οδηγό στο μελλοντικό σχεδιασμό των δράσεών του. Με το επιχειρησιακό σχέδιο κάνουμε ένα ακόμα σημαντικό και αποφασιστικό βήμα στην οργάνωση του νεοσύστατου Δήμου μας».