ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου: Παράνομες διατάξεις για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς που νομοθέτησε η Νέα Δημοκρατία


Μετά τις προ διμήνου αποφάσεις του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, με τις οποίες  θεώρησε κατά πλειοψηφία αντισυνταγματικές  διατάξεις που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, (  καταργώντας  εκ των υστέρων άρθρα νόμων, βάσει των οποίων έγιναν οι Δημοτικές Εκλογές του 2019), έρχεται τώρα το Ελεγκτικό Συμβούλιο και με  απόφαση της Μείζονος Ολομέλειάς του, κρίνει ότι είναι μη σύννομες πολλές από τις προβλεπόμενες δράσεις των Αναπτυξιακών Οργανισμών, όπως  τις ψήφισε η Νέα Δημοκρατία με το ν. 4674/2020.

 

--Έτσι η χονδροειδής απόπειρα της κυβέρνησης ΝΔ  να ιδιωτικοποιήσει το σύνολο των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, συναντά εμπόδια. Υπενθυμίσουμε  ότι ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είχε διατυπώσει την πλήρη πολιτική του αντίθεση, αλλά και τις ενστάσεις του για την συνταγματικότητα αρκετών διατάξεων του νόμου στη Βουλή τον Μάρτιο του 2020.

 

Μετά την απόφαση καταπέλτη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προφανώς ο  Υπουργός Εσωτερικών θα επιχειρήσει να προωθήσει αλλαγές στον ανεφάρμοστο, σε βασικά σημεία, νόμο. Όμως χάθηκαν δύο χρόνια  και καμία προσπάθεια ουσιαστικής  ενίσχυσης σε μόνιμο ανθρώπινο  δυναμικό δεν έγινε, προκειμένου οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να καταστούν πιο αποτελεσματικοί στην αναπτυξιακή τους δράση και το κοινωνικό τους έργο.  

 

 --Συγκεκριμένα  το Ελεγκτικό Συνέδριο με την 179/2022 απόφαση της Μείζονος Ολομέλειας που δημοσιεύθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2022,  κρίνει μεταξύ άλλων ότι «… κωλύεται η υπογραφή σύμβασης με τίτλο--Προγραμματική Σύμβαση με Αναπτυξιακό Οργανισμό για την παροχή υποστήριξης κατά την άσκηση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου--, προϋπολογισμού 980.160,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, διότι η εν λόγω προγραμματική σύμβαση δεν είναι νόμιμη για τους κάτωθι κυρίως λόγους:

 

α) Δεν είναι δυνατή, μέσω των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ των ΟΤΑ και των Αναπτυξιακών Οργανισμών βάσει των άρθρων 2 του ν. 4674/2020 και 100 παρ. 6 του ν. 3852/2010 για την υποστήριξη των ΟΤΑ στην υλοποίηση  αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων, η εκχώρηση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των Δήμων όταν το αντικείμενο της σύμβασης συνίσταται στην άσκηση νευραλγικών υπηρεσιών  της τοπικής διακυβέρνησης, όπως είναι οι οικονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ.

β) Ο ρόλος που δύναται νομίμως να ανατεθεί σε Αναπτυξιακό Οργανισμό είναι επικουρικός της λειτουργίας του αντισυμβαλλόμενου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αφού συνίσταται στην παροχή εξειδικευμένης τεχνικής, επιστημονικής και συμβουλευτικής  υποστήριξης για κάλυψη αναγκών παροδικών και ποσοτικά περιορισμένων τις οποίες, σύμφωνα με ειδική αιτιολογία, αδυνατεί να καλύψει ο ίδιος ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Επομένως δεν είναι νόμιμη προγραμματική σύμβαση αντικείμενο της οποίας είναι η αντιμετώπιση της υποστελέχωσης υπηρεσιών του Δήμου δια της έμμεσης πρόσληψης προσωπικού που θα ασκεί τα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων κατά καταστρατήγηση του απορρέοντος από το Σύνταγμα κανόνα στελέχωσης των υπηρεσιών του δήμου με μόνιμους υπαλλήλους και του, σε συμφωνία με αυτόν, θεσπισθέντος συστήματος πρόσληψης υπαλλήλων, αφού στην πραγματικότητα οι συμβάσεις αυτές υποκρύπτουν πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων…

γ) Η σύμβαση δεν φέρει τα χαρακτηριστικά της προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, αλλά αποτελεί απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συναπτόμενη κατά παράβαση των νόμιμων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, καθόσον η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.  προσφέρει, σύμφωνα με το καταστατικό της, υπηρεσίες οι οποίες συναντώνται στην ελεύθερη αγορά χωρίς να διαθέτει ίδιο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, αλλά αναζητώντας εξωτερικούς συνεργάτες στους οποίους καταβάλλει το σχετικό χρηματικό αντάλλαγμα ».

---Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι απαιτείται ένταση των προσπαθειών όσων αυτοδιοικητικών στελεχών, αισθάνονται εκπρόσωποι των Συνδημοτών τους, ώστε να μπαίνουν φραγμοί στα απανωτά πλήγματα της Νέας Δημοκρατίας ενάντια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.