Με τηλεδιάσκεψη λογω αύξησης των κρουσμάτων συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Δυτικής Λέσβου


Σήμερα Δευτέρα  06 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 19:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Δυτικής Λέσβου με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη

 

Αναλυτικά:

Παρακαλείσθε, όπως συμμετάσχετε σε τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ που θα πραγματοποιηθεί  τη Δευτέρα  06 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 19:00 μ.μ

      

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ,  λόγω της αύξησης των κρουσμάτων και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις α)του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 β)του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου(ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020 και γ) της υπ’ αριθμ.   Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 72486/2021 ΦΕΚ 5401/Β/19-11-2021,  με χρήση της  υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί [αριθμός Εγκυκλίου 643/Α.Π.:69472/24.09.2021(Α.Δ.Α.  ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5)].

Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Ιορδάνου Ιορδάνης

1ο

31η τροποποίηση του προϋπολογισμού Δήμου Δυτικής Λέσβου, οικονομικού έτους 2021

2ο

32η τροποποίηση του προϋπολογισμού Δήμου Δυτικής Λέσβου, οικονομικού έτους 2021

3ο

Αποδοχή Πιστώσεων

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Ζαφείρης Ευστράτιος

4ο

Απευθείας αγορά ακινήτου (οικοπέδου) ιδιοκτησίας κ. Ιωάννη Παππά και κ. Παπά Κωνσταντίνου στην Κοινότητα Βρίσας του Δήμου Δυτικής  Λέσβου.

5ο

Έγκριση αναγνώρισης ύπαρξης αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : «Υπηρεσία σύνταξης φάκελων για την υποβολή αντιρρήσεων στην ανάρτηση δασικών χαρτών για τα ακίνητα του Δήμου Δυτικής Λέσβου» με  Κ.Α. 00.6117.0036

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Αλάνης Γεώργιος

6ο

Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, της Τεχνικής Υπηρεσίας, του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

      ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

                                                                    Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιωακείμ Ζαχαρώ

7ο

Μνημόνιο Συνεργασίας Δήμου Δυτικής Λέσβου και Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής κατάρτισης Μυτιλήνης (Δ.Ι.Ε.Κ.)

8ο

Κατανομή συμπληρωματικής πίστωσης κάλυψης λειτουργικών δαπανών (θέρμανσης) των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .

9ο

Κατανομή πιστώσεων κάλυψης λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δ΄ Δόσης έτους 2021 στις  Σχολικές Επιτροπές.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Γιαννή-Κοκκινέλλη  Ασανούλα

10ο

Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων                         

11ο

Είσοδος- Έξοδος οχημάτων στον νέο οδικό άξονα Καλλονής Σιγρίου                       

12ο

Εξέταση ενστάσεων