Μετάταξη για τέσσερις θέσεις μόνιμου προσωπικού στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου


Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, ενημερώνει τους ενδιαφερομένους υπαλλήλους ότι έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών,για μετάταξη τέσσερις(4) θέσεις μόνιμου προσωπικού, στα πλαίσια του Β’ Κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2021, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

 

Α/Α

Κωδικός θέσης ψηφιακού οργανογράμματος του ΔΛΤ. Λέσβου

Εργασιακή Σχέση

Αριθμός Θέσεων

Κλάδος

1

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (κωδικός θέσης ψηφιακού οργανογράμματος 1113352638)

ΜΟΝΙΜΟΣ

1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (κωδικός θέσης ψηφιακού οργανογράμματος 7996116105)

ΜΟΝΙΜΟΣ

1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (κωδικοί θέσεων ψηφιακού οργανογράμματος 2584661233 & 1074111721, αντίστοιχα)

ΜΟΝΙΜΟΙ

2

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/892/οικ.21602/17-11-2021 (ΑΔΑ:9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΕΓΠ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μετάταξης για τις ως άνω θέσεις έως 28 Νοεμβρίου 2021.

Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr και στη συνέχεια οι υπάλληλοι πληκτρολογούν τους κωδικούς TAXISnet που ήδη διαθέτουν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην υπεύθυνη της Γραμματείας του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, κα Σταυράκη Ευστρατία, στο τηλέφωνο 22510-25.349.