Επιτέλους μπαίνουν μπουλντόζες στην οδό Ακράσι-Δρώτα


Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπέγραψε τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Βατότητας της οδού Ακράσι-Δρώτα», συνολικού προϋπολογισμού 300.000 €.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε εννιά μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΑΚΡΑΣΙ-ΔΡΩΤΑ

Σχετικά με την συμβασιοποίηση της κατασκευής του δρόμου Ακράσι-Δρώτα

Σήμερα, 3/11/2021, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, συνυπέγραψε με την Εργοληπτική Επιχείρηση «Αψώκαρδος Ε. Οδυσσέας», η οποία πλειοδότησε σε έκπτωση στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, τη σύμβαση κατασκευής του έργου οδοποιίας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΣΙ -ΔΡΩΤΑ». Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και ολοκληρώνεται σε 9 μήνες.

Συγκεκριμένα, ο παραπάνω δρόμος, σε συνολικό μήκος 2400 μέτρων, σύμφωνα με τη μελέτη, θα ασφαλτοστρωθεί στο υφιστάμενο πλάτος του, θα γίνουν τα απαραίτητα τεχνικά, θα κατασκευαστούν τα κρασπεδόρειθρα στην εσωτερική πλευρά του δρόμου, θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα από γαλβανισμένους σωλήνες στις εισόδους των φρεατίων όπως επίσης και τα στηθαία ασφαλείας σε θέσεις που κρίθηκαν από τους μελετητές επικίνδυνες.

 

Η παραπάνω πράξη της σύμβασης έρχεται να διαψεύσει, για ακόμη μια φορά, τις ανακρίβειες του συναδέλφου Δημοτικού Συμβούλου Ανδριώτη Παναγιώτη, ο οποίος για χάριν πρόσκαιρων εντυπώσεων, πριν από 2 μέρες, επέκρινε την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας για μεγάλη καθυστέρηση συμβασιοποίησης του δρόμου, ενός έργου που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εκ μέρους των υποψήφιων αναδόχων των κατασκευαστικών εταιριών, έληγε στις 7-6-2021.

Στον παρακάτω πίνακα είναι καταγεγραμμένες όλες οι νόμιμες πράξεις και διαδικασίες μέχρι τη σημερινή υπογραφή. Οποιαδήποτε παραβίαση των συγκεκριμένων νόμιμων διαδικασιών (μάλιστα κάποιες προβλέπουν την παρέλευση 15-20 ημερών από την προηγούμενη διαδικασία) θα προκαλούσε την ακύρωση του διαγωνισμού, με οικονομικές ρήτρες για το Δήμο και τους υπαλλήλους του. Παρακαλούμε, λοιπόν, όλα τα ΜΜΕ να δημοσιοποιήσουν και αυτόν τον πίνακα, για να λάβουν γνώση οι συνδημότες μας τις απαιτούμενες χρονοβόρες διαδικασίες ενός διαγωνισμού, οι οποίες πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα.

Η Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών, επιφορτισμένη με έργα που αλλάζουν τη Μυτιλήνη και βελτιώνουν ήδη τη ζωή των κατοίκων των χωριών, εφεξής, σε τέτοιες προπετείς ανακοινώσεις θα απαντά και θα δίνει τις αναγκαίες διευκρινήσεις μόνο στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΣΙ - ΔΡΩΤΑ»

- 14-05-2021: Δημοσίευση διαγωνισμού

- 07-06-2021: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

- 11-06-2021: Αποσφράγιση

- 15-06-2021: 1ο Πρακτικό από την επιτροπή Διαγωνισμού

- 22-06-2021: 415/2021 Α.Ο.Ε. – έγκριση 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου)

- 28-06-2021: Κοινοποίηση σε όλους τους συμμετέχοντες την 415/2021 ΑΟΕ (προθεσμία για ενστάσεις έως και 08-07-2021)

- 21-07-2021: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης στον 1ο Προσωρινό ανάδοχο (προθεσμία για υποβολή έως και 02-08-2021)

- 30-07-2021: Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης

- 18-08-2021: 2ο Πρακτικό από την επιτροπή Διαγωνισμού

- 24-08-2021: 595/2021 Α.Ο.Ε. – έγκριση 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού (κατακύρωση της σύμβασης)

- 26-08-2021: Κοινοποίηση σε όλους τους συμμετέχοντες την 595/2021 ΑΟΕ (προθεσμία για ενστάσεις έως και 08-07-2021)

- 21-07-2021: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης στον 2ο Προσωρινό ανάδοχο (προθεσμία για υποβολή έως και 06-09-2021)

- 07-09-2021: Διαβίβαση φακέλου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έλεγχο νομιμότητας

- 09-09-2021: Έγκριση νομιμότητας της 595/2021 Α.Ο.Ε. από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

- Σύνταξη του συμφωνητικού της σύμβασης

- 20-10-2021: Κοινοποίηση απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης στον ανάδοχο (προθεσμία για υποβολή δικαιολογητικών και υπογραφή σύμβασης έως και 09-11-2021)

- 01-11-2021: Υποβολή δικαιολογητικών για την υπογραφή σύμβασης από τον ανάδοχο