Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο με τίτλο Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των κατασκευών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας


Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το έργο με τίτλο Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των κατασκευών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας-MIS 5002684 που οργανώθηκε από το ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την ACTA - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Γενικός στόχος του έργου ήταν  η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η άμεση και θετική επίπτωση στη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους ενώ μέσω των νέων δεξιοτήτων που αποκτούν, εξασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος.

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων ήταν εντυπωσιακή  και ο στόχος του  έργου επιτεύχθηκε, με  αποτέλεσμα την κατάρτιση χιλίων τετρακοσίων ενενήντα δύο (1.467) εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όλης της χώρας που εντάσσονται σε όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας και με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία πιστοποίησης στη βάση διαπιστευμένων Σχημάτων  Πιστοποίησης κατά το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης – γενικές απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προσώπων». Τα Σχήματα Πιστοποίησης είναιαπολύτως συναφή με κάθε μια από τις παρακάτω πέντε (5)  ειδικότητες των θεματικών αντικειμένων της κατάρτισης του παρόντος έργου και έχουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά έχουν Ευρωπαϊκή αναγνώριση καθώς αναγνωρίζονται ως αξιόπιστα στα κράτη μέλη της ΕΕ.


1.       Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές.

2.       Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων.

3.       Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς.

4.       Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους.

5.       Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς.

Μέσα από διαδικασίες πιστοποίησης προσώπων επιτυγχάνεται  η σύνδεση της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων με την απόδειξη ικανότητας της επαγγελματικής επάρκειας, καθώς επίσης και με την αναγνώριση της εργασιακής - επαγγελματικής εμπειρίας των ωφελούμενων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης στο σύνολο των περιφερειών της χώρας μπορείτε να τα δείτε εδώ.