Κέντρο κοινότητας δημιουργεί ο Δήμος Δυτικής Λέσβου στην Καλλονή


Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρου Κοινότητας.

Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα  και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

 Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

Β)  Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

Γ)  Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

 

Θα παρέχει και υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης. Είναι δομή που λειτουργεί συμπληρωματικά, και δεν αντικαθιστά ή υποκαθιστά, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες τού Δήμου, αλλά διευρύνει το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους δημότες-ωφελούμενους. Σε αυτό θα γίνεται υποδοχή και καταγραφή των ωφελουμένων, με στόχο τη διάγνωση των αναγκών τους και την προώθηση τους σε Υπηρεσίες, Δομές και Προγράμματα που υφίστανται την τρέχουσα χρονική στιγμή και έχουν ως αντικείμενο την κοινωνική υποστήριξη ενδυνάμωση και ένταξή τους. Συγχρόνως στο Κέντρο Κοινότητας θα γίνεται υποδοχή των αιτήσεων για το ΤΕΒΑ, το ΕΕΕ, την ανθρωπιστική βοήθεια.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Λέσβου θα διαθέτει και παράρτημα Ρομά (καθότι υπάρχει συγκέντρωση πληθυσμού Ρομά στη πόλη της Καλλονής και στους πέριξ αυτής οικισμούς). Μέσω παραπομπών θα διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα – πολίτες του Δήμου Δυτικής Λέσβου με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Ώρες λειτουργίας

Από Δευτέρα έως Παρασκευή και τις ώρες λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, και θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του Δήμου Δυτικής Λέσβου.