Με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει μετα από καιρό ξανά δια ζωσης το δημοτικό συμβούλιο Δ. Δυτικής Λέσβου


Στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΑΛ Καλλονής, στη δυτική πλευρά του Δημοτικού Σταδίου Καλλονής «Κώστας Kεντέρης».

Παρακαλείσθε, όπως συμμετάσχετε σε τακτική   δια ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί  το Σάββατο  18 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 19:00 μ.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΑΛ Καλλονής, στη δυτική πλευρά του Δημοτικού Σταδίου Καλλονής «Κώστας Kεντέρης».

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης,  κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019), β) τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020,γ) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 55400/10.9.2021 (ΦΕΚ 4206/12.10.2021)Τεύχος Β΄, οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών, με ανοιχτά παράθυρα, θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις, παρακαλείστε λοιπόν όπως προσέλθετε με μάσκες. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης που θα διεξάγεται παράλληλα, με  τη χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), κατ' εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) υπ' αριθμ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/172/οικ.15287/28.07.2021, (53η Εγκύκλιος), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Εισηγητής Γενικός Γραμματέας κος Ελευθερίου Αριστόβουλος

1ο

Λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου στο Δημοτικό κτίριο στο Λουτρό

2ο

Μεταβίβαση αγροτεμαχίου στη θέση ΚΛΕΦΤΟΒΙΓΛΑ Αγίας Παρασκευής  από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Δυτικής Λέσβου

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Ιορδάνου Ιορδάνης

3ο

Εισήγηση για την έγκριση διαδικασιών μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των Σχολικών επιτροπών της Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου. 

4ο

Εισήγηση για την έγκριση διαδικασιών μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

5ο

Ορισμός Υπολόγου και Διαχειριστή (υπεύθυνου) Λογαριασμού. (Υπουργείο Εσωτερικών)

6ο

Ορισμός Υπολόγου και Διαχειριστή (υπεύθυνου) Λογαριασμού. (Υπουργείο Υποδομών)

7ο

Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης αποχωρήσαντα υπαλλήλου ΙΔΑΧ από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.

8ο

Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων των δημοτικών κοιμητηρίων

9ο

16η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

10ο

17η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

11ο

18η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

12ο

19η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

13ο

20η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

14ο

Κατανομή πιστώσεων κάλυψης  λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Γ΄ Δόσης  έτους 2021στις σχολικές μονάδες.

 

15ο

Αποδοχή πιστώσεων

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Ζαφείρης Ευστράτιος

16ο

Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση  ΑΜΕΑ σε σχολικών μονάδων του Δήμου Δυτικής Λέσβου» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

17ο

Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «εκπόνηση  μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σχολικών μονάδων του Δήμου Δυτικής Λέσβου» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

18ο

Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Ενεργοποιώντας Κοινότητες και Διασυνοριακά Πρότυπα για την Εξοικονόμηση  Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια» με το ακρωνύμιο «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ» με κωδικό ΟΠΣ-ΜIS 5050566, στο πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλαδα-Κύπρος  2014-2020.

19ο

Ανάθεση  σε τρίτο-εξωτερικό συνεργάτη της υπηρεσίας με τίτλο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου» με Κ.Α. 00.6117.0019

20ο

Αποδοχή ένταξης της πράξης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5130649, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2014-2020.

21ο

Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου «Κώστα Κεντέρη» Δήμου Δυτικής Λέσβου» με ΣΑΕ 016 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021.

22ο

15η τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος.

23ο

16η τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εισηγήτρια  Αντιδήμαρχος κα Γιαννή Ασανούλα

24ο

Κανονισμός Χρήσης και λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων.

25ο

Αναγνώριση της αδυναμίας εκτέλεσης και έγκρισης ανάθεσης της υπηρεσίας συλλογής στοιχείων για την κατάσταση των παιδικών χαρών του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

26ο

Κατασκευή Πράσινου Σημείου Προσφυγικών Ροών  (Σχετικό έγγραφο  379/11-8-2021 ΔΕΔΑΠΑΛ).

27ο

Εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη. 

28ο

Συζήτηση για την εκτέλεση του έργου «Οδικός άξονας Καλλονής – Πέτρας».