Στην Ανεμωτια: Θεματικό εργαστήριο Καλοτροπίου, κέντρου Στήριξης της Κ.ΑΛ.Ο. Λέσβου


Το Καλοτρόπιο Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Λέσβου σας προσκαλεί στο θεματικό εργαστήριο με τίτλο: «Εισαγωγή στην Κ.ΑΛ.Ο.: Κοινοτισμός και Συλλογικότητες» που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Σχολείο Ανεμώτιας την Πέμπτη 19 Αυγούστου και ώρα 19:00μμ, στο πλαίσιο της 5ης Γιορτής Αμπελουργίας της Ανεμώτιας.

Το Καλοτρόπιο Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Λέσβου υφίσταται στο πλαίσιο της Δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, στους Άξονες Προτεραιότητας 2,4,5, Επενδυτική Προτεραιότητα 9.5:          

«Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε  κοινωνικές  επιχειρήσεις  και  την  κοινωνική  και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» και Ειδικό στόχο 1: «Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.