Λογισμικό διαχείρισης στόλου Open1 Fleet στο Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων του Δ. Μυτιλήνης


Το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, με την συνδρομή της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Προγραμματισμού και του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Μυτιλήνης, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών του, προμηθεύτηκε κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης και διαγωνισμού, λογισμικό διαχείρισης στόλου Open1 Fleet της εταιρείας OTS, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Το εν λόγω λογισμικό θα βοηθήσει στη δημιουργία λεπτομερούς βάσης δεδομένων για κάθε δημοτικό όχημα, με πλήρεις τεχνικές πληροφορίες - αναφορές και κοστολόγια βλαβών - επισκευών και ανταλλακτικών, κατανάλωση και όρια κατανάλωσης καυσίμων, έκδοση καταστάσεων μητρώου οχημάτων, έγκαιρες ειδοποιήσεις για λήξη ασφαλειών, ΚΤΕΟ, διπλώματα οδηγών, πιστοποιητικών κτλ.

Η Υπηρεσία στοχεύει, μέσα από τη λειτουργία του λογισμικού, να αποκτήσει πληρέστερη εικόνα για το κόστος λειτουργίας κάθε οχήματος και την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων για την ορθή χρήση του.

Επιπλέον, η χρήση του θα βοηθήσει στην πιο τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων για την επισκευή ή αντικατάσταση οχημάτων που θα κριθούν ασύμφορα, τις ανάγκες για μελέτες προμήθειας ανταλλακτικών και τις συμβάσεις με εξωτερικά συνεργεία.

Επίσης, προχωρά με την ίδια διαδικασία συμβασιοποίησης την προμήθεια φορητών πρατηρίων - δεξαμενών καυσίμου, με σύγχρονες αντλίες καυσίμου για την τροφοδότηση των δημοτικών οχημάτων και την καταγραφή εισροών - εκροών. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες προμήθειας αισθητήρων καυσίμου για κάθε όχημα και συστήματος τηλεματικής, για την παρακολούθηση των δρομολογίων όλων των δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων μέσω GPS.

Η περαιτέρω οργάνωση στους παραπάνω τομείς, θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των δαπανών μέσω της ορθότερης χρήσης των οικονομικών πόρων, τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του Δήμου και τελικά την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους δημότες και κατοίκους της πόλης μας