Έρχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από το Επιμελητήριο Λέσβου


Απόφαση Ένταξης της Πράξης: "Ενίσχυση των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λέσβου για δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020"

Το Επιμελητήριο Λέσβου με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει ότι κατόπιν της έκδοσης της σχετικής Απόφασης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Κ. Μουτζούρη εντάχθηκε οριστικά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020" και εξασφάλισε τη χρηματοδότηση της, η Πρόταση του με Τίτλο: "Ενίσχυση των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λέσβου για δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς".

Αντικείμενο της Πρότασης αποτελεί η ανάπτυξη προϊόντων "Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών" για την παροχή από το Επιμελητήριο Λέσβου απομακρυσμένων υπηρεσιών, επιχειρηματικής πληροφόρησης και δεδομένων προς τις ΜμΕ του Νομού Λέσβου, καθώς επίσης και η λειτουργική διασύνδεση του με αυτές τις ΜμΕ (υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων, παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης, κτλ).

Σκοπός του έργου - συνολικού προϋπολογισμού 225.680,00 € - είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει το Επιμελητήριο Λέσβου στις επιχειρήσεις - μέλη του.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Επιμελητήριο Λέσβου θα διαθέτει έναν σύγχρονο και ολοκληρωμένο μηχανισμό διαχείρισης, δημοσιοποίησης επιχειρηματικής πληροφορίας και προβολής και τα μέλη του θα έχουν τη δυνατότητα λήψης απομακρυσμένων υπηρεσιών, μέσω άμεσης και αμφίδρομης επικοινωνίας.

Το παραπάνω έργο σε συνδυασμό και με το έργο με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Επιμελητηρίου Λέσβου & Ανάδειξη του σε Κέντρο Στήριξης Εξωστρεφών και Καινοτόμων Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων» το οποίο χρηματοδοτείται από το "Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020" και ήδη υλοποιείται από το Επιμελητήριο, υπογραμμίζουν τη βούληση της Διοίκησης και τη δυνατότητα του Επιμελητηρίου Λέσβου να εισάγει τις Υπηρεσίες του στη νέα ψηφιακή εποχή παρέχοντας σύγχρονες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στις επιχειρήσεις μέλη του.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι η ενταχθείσα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020" Πρόταση του Επιμελητηρίου Λέσβου, συντάχθηκε από τις Υπηρεσίες του και υποβλήθηκε σε συνεργασία με τη Δ/νση Προγραμματισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου την οποία και ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία.