Συνεδριάζει σήμερα με τηλεδιάσκεψη και με 3 θέματα το Περιφερειακό Συμβούλιο Β. Αιγαίου


Την Τετάρτη 27 Μαΐου θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Β. Αιγαίου και ώρα 18:30

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( https://www.epresence.gov.gr ), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) και β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020).

 

-Τα θέματα


ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.

Εισηγήτριες: Α) κ. Αναστασία Αντωνέλη Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού & Πολιτισμού.

                       Β) κ. Κοσμία Μωραΐτου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

ΘΕΜΑ2ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ « ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ. 35 ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ Γ.Κ.Λ. 20 (ΦΕΚ 1929 Β/30-05-2018) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κουφέλος Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

 

ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Πανουράκης Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.