Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Λέσβου- 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη


Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Λέσβου στις 18:00 με τηλεδιάσκεψη

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019), β) τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και γ)την αριθμ. 426/13.11.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/16.1.2021 (Β' 89) ΚΥΑ, με χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), κατ' εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) υπ' αριθμ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Αλάνης Γεώργιος

1ο

Συγκρότηση μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών

2ο

Χαρακτηρισμός επιχειρήσεων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και ενοικιαζόμενων δωματίων του Δήμου Δυτικής Λέσβου ως εποχικές.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Γιαννή Ασανούλα

3ο

Διαδικασία κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων στην Καλλονή 

4ο

Διαδικασία κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων στην Αρίσβη

5ο

Εξέταση αιτήματος Α.Τ. Καλλονής για τοποθέτηση καθρεπτών οδοσήμανσης.

6ο

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσής εξωτερικά οικίας, στην Δημοτική Κοινότητα Πέτρας.

7ο

Προσδιορισμό σημείων (με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87) τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων στην Κ. Καλλονής.

8ο

Αίτημα Φορέα Τουρισμού Μήθυμνας για την τοποθέτηση πινακίδων. 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής κος Βαρελτζης Απόστολος

9ο

Κατανομή πιστώσεων Β΄ κατανομής έτους 2021 στις Σχολικές Επιτροπές

10ο

Έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο Δυτικής Λέσβου ύψους 120.000 ευρώ στη Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπαίδευσης για την δημιουργία του Μουσικού Γυμνασίου  Δυτικής Λέσβου.