ΕΤΑΛ Α.Ε: Εγκρίθηκαν 3 προτάσεις του προγράμματος CLLD/LEADER στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου


ύψους 170,223,30 €

Σύμφωνα με τη προβλεπόμενη διαδικασία εκδόθηκαν την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021, οι αποφάσεις ένταξης του Τ.Π. CLLD/LEADER, του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, ύψους 170,223,30 € κατόπιν  της "1ης Πρόσκλησης  ΕΤΑΛ Α.E., 63.1-CLLD 27, α.α ΟΠΣ ΕΣΠΑ, 4341 με Αρ.Πρωτ. 20959/30.07.2020. Δημοσιές επενδύσεις  για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών» (Μέτρο 8.3.3: πρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’[για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα])"και για τις παρακάτω πράξεις:

·         5075124, Ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στη τοπική ανάπτυξη  διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και θαλάσσιων δραστηριοτήτων της Λέσβου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Αλιείας,

·         5074672, Αλιευτικός τουρισμός ανάπτυξη ανθρωπίνου κεφαλαίου μεταφορά γνώσης δια βίου μάθηση παράκτιων αλιευτικών κοινοτήτων της Λέσβου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Διεύθυνση Αγροτικής οικονομίας, Τμήμα Αλιείας,

·         5074674,..Ενέργειες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης προστασίας παρακολούθησης και βελτίωσης του θαλασσιού περιβάλλοντος της Λέσβου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Αλιείας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λέσβου, κ. Πανάγος Κουφέλος  με αρμοδιότητα και στον πρωτογενή τομέα  δήλωσε σχετικά :

«Κάνουμε το μέγιστο δυνατό, έχοντας θέσει ως βασική μας προτεραιότητα την ενδυνάμωση του πρωτογενούς τομέα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχονται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα . Για να στηριχθεί ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Αναπτυξιακά προγράμματα που το καθένα είναι σπουδαίας σημασίας για κάθε κλάδο και τονώσουν την τοπική οικονομία. Αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφερειακή αρχή και  βασικό στρατηγικό σχέδιο, η ενίσχυση της αλιείας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,  με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από προγράμματα Leader. Στόχος η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση τους. Η συμβολή και συνεργασία της ομάδας της ΕΤΑΛ, με το Τμήμα Αλιείας της  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και το ανθρώπινο δυναμικό της επιβεβαιώνει  το πνεύμα ενότητας, σύνθεσης και συνεργειών αυτής της Περιφερειακής Αρχής, αμβλύνει δε, τις δυνατότητες μας και μεγιστοποιεί το αποτέλεσμα . Με συνέπεια και υπευθυνότητα θα συνεχίσουμε να χτίζουμε σε στέρεες βάσεις το μέλλον της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ,ο καθένας στον τομέα του. Μία δέσμευση , πανθομολογούμενη και συνομολογούμενη από την Περιφερειακή μας Αρχή».