Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Δυτικής Λέσβου με 2 θέματα στην ημερήσια διάταξη


Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Λέσβου στις 19:00 με τηλεδιάσκεψη

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019), β) τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020,γ)την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489 και δ)την αριθμ. 426/13.11.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/16.1.2021 (Β' 89) ΚΥΑ, με χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), κατ' εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) υπ' αριθμ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Ζαφείρης Ευστράτιος

1ο

Έγκριση υποβολής προτάσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (Πρόσκληση ΑΤ05 και ΑΤ14).

2ο

Καταπολέμηση Δάκου της Ελιάς περιόδου 2021

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Πάππος Κων/νος

3ο

Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών