Σήμερα η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβούλιου Δήμου Δυτικής Λέσβου με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη


Την  Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 και ώρα 19:00 μ.μ.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, με χρήση της υπηρεσίας e-presence

Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Αλάνης Γεώργιος

1ο

4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Δυτικής Λέσβου Οικ. έτους 2021  

2ο

Ορισμός Επιτροπών Ελέγχου Εποχιακής Λειτουργίας Επιχειρήσεων που υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 429/1976 .

3ο

Αποδοχή πίστωσης  ύψους 106.700  ευρώ λόγο  του COVIT-19

4ο

Έγκριση Α΄ αναμόρφωση στοχοθεσίας προϋπολογισμού Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Δυτικής Λέσβου, οικονομικού έτους 2021. 

5ο

Καθορισμός Κ.Α. πρ/σμού οικ. έτους 2021, ως δεκτικού έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Ζαφείρης Ευστράτιος

6ο

7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 Δήμου Δυτικής Λέσβου

7ο

Έγκριση ή μη της αρ. 5/02.03.2021 απόφασης του Δ.Σ.  του Γ. Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» περι κατάθεσης προσφορών για την δημοπρασία του αγροτεμαχίου «ΚΗΠΟΣ» κληρονομίας Παράσχου ή Παρασκευά Τζίτζή.

8ο

Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών Εκποίησης- εκμίσθωσης και αγοράς μίσθωσης ακινήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

9ο

Εκμίσθωση δημοτικού αστικού ακινήτου στη θέση «ΤΣΑΜΑΚΙΑ» της Κοινότητας Κλειούς- έναρξη διαδικασίας δημοπρασίας.

10ο

Τροποποίηση της με αριθμ. 14/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου, που είχε ως θέμα : "Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου της Κοινότητας Ανεμώτιας στην Κοιν.ΣΕΠ. Ανεμώτιας Λέσβου με διακριτικό τίτλο "Ηφαίσειο Ανεμώτιας

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Κατανάκη Ιωάννα

11ο

Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση της πράξης :Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Λέσβου.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Πάππος Κων/νος

12ο

Έγκριση εγγραφής του Δήμου Δυτικής Λέσβου ως συνδρομητής σε τοπικές εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα αυτών.

13ο

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Συμβάσεων Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, για τα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Αξής Αντρέας

14ο

Μεταφορά κολώνας ηλεκτρικού ρεύματος στην Κοινότητα Πολιχνίτου

ΘΕΜΑΤΑ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής  κος Περιβολάρης Νικόλαος

15ο

Εκταμίευση έκτακτης επιχορήγησης στη Α΄/θμια Σχολική Επιτροπή ύψους 80.000 ευρώ

16ο

Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α΄ θμιας Εκπ/σης Δήμου Δυτικής Λέσβου

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

17ο

Αντικατάσταση μέλους Τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Υ. Άντίσσης