Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Λέσβου- 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη


Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Λέσβου στις 18:00 με τηλεδιάσκεψη

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019), β) τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και γ)την αριθμ. 426/13.11.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/16.1.2021 (Β' 89) ΚΥΑ, με χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), κατ' εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) υπ' αριθμ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εισηγητής Δήμαρχος κος Βέρρος Ταξιάρχης

1ο

Ονομασία Κεντρικού δρόμου Άντισσας σε «Οδό Γιάννη Β. Φωτιάδη»

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΙΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής κος Βαρελτ΄χης Απόστολος

2ο

Σύνθεση Σχολικής επιτροπής Β’θμιας Εκπ/σης Δήμου Δυτικής Λέσβου

3ο

Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές

 

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Αλάνης Γεώργιος

4ο

Καθορισμός Κωδικών πρ/σμού οικ. έτους 2021, ως δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων

5ο

Εισήγηση για την έγκριση διαδικασιών μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου

6ο

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Δυτικής Λέσβου οικον. έτους 2021

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Γιαννή-Κοκκινέλλη Ασανούλα

7ο

Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας. (Αριθμ. Αποφ. 10/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κατανάκη Ιωάννα-Μαρία

8ο

«Λήψη απόφασης / υιοθέτηση ψηφίσματος σχετικά με την Χάρτα Αστέγων»

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Ζαφείρης Ευστράτιος

9ο

Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (πρώην περίπτερο) στην κεντρική αγορά της Κοινότητας  Μηθύμνης.

10ο

Έγκριση  ανάθεσης των υπηρεσιών σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης σε πέντε προσκλήσεις του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

11ο

Διεθνής Διαγωνισμός Ελαιολάδου ATHENA 2021

12ο

Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης Ρομά – Επιδότηση Ενοικίου στο Δήμο Δυτικής Λέσβου» με Κωδικό ΟΠΣ 5076734, στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020

13ο

Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος (ΑΤ09)- (Α.Ο.Ε. 38/2021)

14ο

Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Δυτικής Λέσβου» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στην Πρόσκληση Χ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιωακείμ Ζαχαρώ

15ο

Μετατροπή συμβάσεων μερικής απασχόλησης Ι.Δ.Α.Χ.  Σχολικών Καθαριστριών.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                          Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος  Αξής Αντρέας

16ο

Τροποποίηση της Υπογεγραμμένης Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας (ΑΔΑ:Ω82Λ46ΜΓΘΓ-ΨΔ8) μεταξύ Δήμου Δυτικής Λέσβου και Δήμου Μυτιλήνης για την επίβλεψη των συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ 2014-2020 που έχουν ενταχθεί ή είχαν υποβληθεί για ένταξη μέχρι 31/8/2019 απο τον πρώην Δήμο Λέσβου και χωροθετούνται στα διοικητικά όρια του νεοσύστατου Δήμου Δυτικής Λέσβου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΛΑΓΩΤΗΣ