Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης με Τηλεδιάσκεψη- 20 τα θέματα στην ημερήσια διάταξη


Την Τετάρτη στις 18:30 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης με Τηλεδιάσκεψη. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Lesvos Post.com μέσω της σελίδας μας στο Facebook

Τα θέματα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ

1.       

Επικαιροποίηση παραχώρησης δημοτικών ακινήτων για χρήση – διαχείριση στην Α.Δ.Ε.Λ. Α.Ε.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Εισηγητής: Γ.Γ. κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ

2.       

Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών σε οικισμούς χωρίς όρια, προϋφιστάμενους του έτους 1923

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ

3.       

Εκτέλεση εργασιών α) καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών και β) κλαδέματος υψηλών δένδρων Δήμου Μυτιλήνης

4.       

Έγκριση τροποποίησης του συμφώνου συνεργασίας του Δήμου Μυτιλήνης με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.), για τη συλλογή γυάλινων συσκευασιών τρέχοντος έτους 2021

5.       

Αφαίρεση κιγκλιδώματος επί της οδού Ελ. Βενιζέλου, κατά τη έξοδο από την οδό Νεομάρτυρος Θεοδώρου,  στη Μυτιλήνη (απόφ. 3/2021 ΕΠΖ)

6.       

Τροποποίηση του ΓΠΣ του διευρυμένου Δήμου Μυτιλήνης, που εγκρίθηκε με ΦΕΚ 328/Δ/30-07-2007 στην προς πολεοδόμηση περιοχή «Χαλίκων» ΔΕ Μυτιλήνης (απόφ. 4/2021 ΕΠΖ)

7.       

Απευθείας αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος ακινήτου εντός του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως Μυτιλήνης, για την διαπλάτυνση της οδού Αγ. Φωτεινής, ιδιοκτησίας Πηνελόπης Μιχαήλ Παπουτσή (απόφ. 5/2021 ΕΠΖ)

8.       

Τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-40 (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) επί της οδού Φαώνος στη Μυτιλήνη (απόφ. 6/2021 ΕΠΖ)

9.       

Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40 (απαγορεύεται η στάση και στάθμευση οχημάτων) και Πρ-4α, Πρ-4γ (αρχή και τέλος ισχύος της πινακίδας) πλην οχημάτων τροφοδοσίας, επί της οδού Ναυμάχου Παπανικολή στη Μυτιλήνη (απόφ. 7/2021 ΕΠΖ)

10.  

Επανατοποθέτηση πλαστικών εύκαμπτων οριοδεικτών σε Δημοτικούς δρόμους της Μυτιλήνης για τη διευκόλυνση των απορριμματοφόρων οχημάτων (απόφ. 8/2021 ΕΠΖ)

11.  

Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40 (απαγορεύεται η στάση και στάθμευση οχημάτων) και Πρ-4α, Πρ-4γ (αρχή και τέλος ισχύος της πινακίδας), επί της οδού Ευαγγελιστρίας στη Μυτιλήνη (απόφ. 9/2021 ΕΠΖ)

12.  

Τοποθέτηση κυκλοφοριακού καθρέπτη επί δημοτικής οδού στη Πηγή, λόγω επικινδυνότητας (απόφ. 12/2021 ΕΠΖ)

13.  

Τοποθέτηση κυκλοφοριακού καθρέπτη στη συμβολή των οδών Φιλελλήνων και Αγίας Ειρήνης στη Μυτιλήνη, λόγω επικινδυνότητας (απόφ. 13/2021 ΕΠΖ)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

14.  

Αλλαγή φορέα εκτέλεσης της πράξης με τίτλο: «Μελέτη ανάπλασης δημοτικού χώρου πλησίον Λιμένα Σιγρίου»

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

15.  

Τήρηση μέτρων ασφαλείας στο έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ &ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ»

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

16.  

Έγκριση έναρξης διαδικασιών αγοράς οικοπέδου για ανέγερση 1ου Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

17.  

Έγκριση 1ης Υποχρεωτικής Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικον. έτους 2021- Έγκριση πληρωμής Π.Ο.Ε.

18.  

Τροποποίηση της αρ.  501/2020 ( ΑΔΑ: ΩΔ7Ε46ΜΓΘΓ-0ΡΜ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά:  Απευθείας μίσθωση  ακινήτου  λόγω  επέκτασης υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης (Δημοτολογίου – Ληξιαρχείου ) σε μη  μισθωμένο χώρο του  ιδίου ακίνητου που στεγάζονται σήμερα, σύμφωνα με το  άρθρο 3 παρ. 2 περ. ε’ του Ν.3130/2003

19.  

Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης - παραλαβής  συμβάσεων προμηθειών γενικής και τεχνικής φύσεως και γενικών υπηρεσιών (του άρθρου 221 του Ν.4412/2016), που αφορούν τις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής

20.  

Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για πληρωμή του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που υπέστη το οδικό δίκτυο του Δήμου Λέσβου, λόγω της θεομηνίας στις 28 & 29 Νοεμβρίου 2016» με κωδικό ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ

 

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020) και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 8378/5.2.2021 (ΦΕΚ Β΄ 454) ΚΥΑ, με χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), κατ’ εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια υπ’ αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και την υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.