Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Λέσβου- 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη


Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Λέσβου στις 18:00 με τηλεδιάσκεψη

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019), β) τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και γ)την αριθμ. 426/13.11.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/16.1.2021 (Β' 89) ΚΥΑ, με χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), κατ' εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) υπ' αριθμ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Αξής Ανδρέας

1ο

 

Σύσταση τριμελούς επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες αποκατάστασης δημοτικού δικτύου από τα έκτακτα φαινόμενα στις 5 και 6/01/2020 σε Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

2ο

Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του τμήματος Αυτεπιστασίας του Δήμου Δ. Λέσβου

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Εισηγητής Γενικός Γραμματέας Ελευθερίου Αριστόβουλος

3ο

 

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Δυτικής Λέσβου.

(Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 4/2021)

4ο

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου του Δήμου Δυτικής Λέσβου για την αποκατάσταση ζημιών στο κτήριο( πρώην αγροτολέσχη)  στη Βρίσα από υον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Αλάνης Γεώργιος

5ο

Συγκρότηση α) Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Αξιολόγησης προσφορών και Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων προμηθειών και Υπηρεσιών, εκτός των απευθείας αναθέσων και β) Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Αξής Ανδρέας

6ο

Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Γιαννή-Κοκκινέλλη Ασανούλα

7ο

Λήψη απόφασης για την έκκριση κατασκευής διάβασης πεζών επι αγροτικού δρόμου μεταξύ δυο οικοπέδων ιδιοκτησίας της ξενοδοχειακής μονάδας  «Κλάρα» στο Αυλάκι Πέτρας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, στο πλαίσιο λειτουργικής συνένωσης αυτών.

8ο

Λήψη απόφασης για την άδεια παραχώρησης ελεύθερου χώρου για την εξυπηρέτηση πελατών και φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων καταστήματος (Μίνι  μάρκετ) στην Κοινότητα Μανταμάδου.

9ο

Έκδοση απόφασης για θέση πάρκιγκ υπηρεσιακού οχήματος στην Αγία Παρασκευή .

10ο

Αίτημα του φορέα Τουρισμού Μήθυμνας δύο θέσεων  πάρκινγκ .

11ο

Τοποθέτηση  πινακίδας στην Κοινότητα Καλλονής.

12ο

Τοποθέτηση πινακίδας τροχαίας στη Δημοτική Κοινότητα Συκαμινέας.

13ο

Λήψη απόφασης για τοποθέτηση φωσφορούχων πλαστικών Κολωνακίων στο κεντρικό δρόμο προς Σκάλα Καλλονής

14ο

Έγκριση  θέσεων κατασκευής αντλιοστασίων λυμάτων του αποχετευτικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου  στα πλαίσια τροποποίησης της μελέτης «ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΕΩΣ ΕΕΛ.

15ο

«Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας» του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Ζαφείρης Ευστράτιος

16ο

Αλλαγή φορέα εκτέλεσης πράξης με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης δημοτικού χώρου πλησίον Λιμένα Σιγρίου.

17ο

3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Εισηγήτρια Αντιδημαρχος κα Ιωακειμ Ζαχαρώ

18ο

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του υπό σύσταση Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εισηγητής ο Πρόεδρος κος Γελαγώτης Ευστράτιος

19ο

 

Συζήτηση και λήψη απόφασης επι του από 25/1/2021 έγγράφου του Δικτύου Κοινοτήτων Λέσβου