Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Μυτιλήνης με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη


στις 27 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 6:30 μ.μ

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020) και την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/16.1.2021 (Β΄ 89) ΚΥΑ, με χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), κατ’ εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια υπ’ αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και την υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ

1.       

Τροποποίηση της αριθ. 522/2020 (ΑΔΑ 6ΣΛ846ΜΓΘΓ-ΚΘ0) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά: Σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

2.       

Επικαιροποίηση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ) μεταξύ πρώην Δήμου Λέσβου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου (ΔΛΤΛ) για τη πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12η-6-2017 ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ (ΣΚ.ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ)»

3.       

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Καταστήματος στο Πλωμάρι, για την μεταστέγαση του Πυροσβεστικού κλιμακίου Πλωμαρίου

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ

4.       

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στον Σάββα Παναγιώτη επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στη Μυτιλήνη

5.       

Έγκριση προσωρινής διακοπής στην λειτουργία του κόμβου φωτεινής σηματοδότησης στην διασταύρωση των οδών Ελ. Βενιζέλου και Ν. Θεοδώρου

6.       

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εκτέλεσης  εργασιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου «ΑΓΩΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

7.       

Αντικατάσταση μέλους στην «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

8.       

Έγκριση Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες – Έκδοση οικοδομικής άδειας της ενταγμένης πράξης ‘Αναπαλαίωση παλαιού Σαπωνοποιείου Περάματος Λέσβου’» (AM 153/2021) και καθορισμός τρόπου ανάθεσης & εκτέλεσης

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

9.       

Ρυθμίσεις επί των μισθωμάτων σχολικών κυλικείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

10.  

Ρυθμίσεις επί των μισθωμάτων σχολικών κυλικείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

11.  

Καθορισμός κωδικών προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Μυτιλήνης, ως δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής

12.  

Διαγραφή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών των εφημερίδων: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ Γ.ΣΚΟΥΦΟΥ) και ΕΜΠΡΟΣ (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ)