Το Μήνυμα των Χριστουγέννων από τον Μητροπολίτη Μηθυμνης κκ Χρυσόστομο


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ                            

Όλοι οι θαυμάσιοι ύμνοι της σημερινής ημέρας των Χριστουγέννων τονίζουν αυτή την αλήθεια και καλούν ανθρώπους και Αγγέλους να δοξολογήσουν τον Σωτήρα του κόσμου.

Η μητέρα μας Εκκλησία, μας καλεί και πάλι να εορτάσωμε τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο. Οι απλοϊκοί ποιμένες τον προσκύνησαν στο φτωχό σπήλαιο. Οι Άγγελοι υπεράνω του σπηλαίου έψαλαν το «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη». (Λουκ. 2,14).

Με την Γέννηση του Χριστού ο κόσμος δέχεται την εξ’ ουρανού επίσκεψη του Θεού ο Οποίος έρχεται να συναναστραφεί ως όμοιος με εμάς και να ζήσει κοντά μας. Σημαίνει δηλαδή, άκρα συγκατάβαση της θείας μεγαλειότητος προς την ανθρώπινη ταπείνωση. Ο Ουράνιος, ο Άναρχος, ο Ατελεύτητος Θεός, η πηγή της ζωής σαρκούται και εκτός από Θεός, γίνεται και άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Έτσι ο Χριστός ως  άχρονος Θεός και ως εν χρόνω Υιός της Παρθένου, είναι «χθές και σήμερον ο Αυτός καί εις τους αιώνας». (Εβρ. 13,8). Είναι το φώς το αληθινόν ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον». (Ιω. 1,19), όπως τονίζει επιγραμματικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης.

Δυστυχώς όμως την χαρά του κοσμοσωτήριου αυτού γεγονότος της Γεννήσεως του Χριστού την σκιάζουν ο φόβος, η ανησυχία και η αβεβαιότης, διότι εξακολουθεί να απειλεί ολόκληρη την ανθρωπότητα και την πατρίδα μας, αλλά και τον καθένα μας χωριστά, ο αόρατος αυτός εχθρός της ανθρωπότητος ο ιός πού λέγεται «κορωνοϊός», με απρόβλεπτες δυστυχώς, συνέπειες για την υγεία και κυρίως για τη ζωή των ανθρώπων.

Αλλά «Δεύτε ίδωμεν πιστοί πού εγεννήθη ο Χριστός ακολουθήσωμεν λοιπόν ένθα οδεύει ο αστήρ» (Κάθισμα της εορτής των Χριστουγέννων). Μας καλεί ο ιερός υμνωδός να κάνωμε μία πορεία πνευματική, μία πορεία ιερή προς το ταπεινό σπήλαιο της Βηθλεέμ για να δούμε πού εγεννήθη ο Σωτήρας μας και Λυτρωτής μας Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ας πλησιάσωμε την φάτνη και ας προσφέρωμε με ευλάβεια και αφοσίωση μαζί με τους μάγους και τα δικά μας δώρα προς τον Γεννηθέντα Χριστόν, την πίστη μας, την αγάπη μας και την ελπίδα μας και ας γονατίσωμε και ας τον παρακαλέσωμε με όλη την δύναμη της ψυχής μας να μας απαλλάξει από αυτή την φοβερή μάστιγα της ανθρωπότητος τον «κορωνοϊό» και να μας βοηθήσει να επανέλθωμε όλοι, στην καθημερινή και ήρεμη πορεία της ζωής μας.

Ας ενώσουμε την φωνή μας με την ωδήν των αγγέλων και ας ψάλωμε με πίστη «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γής ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία».(Λουκ.2, 14).

                           Μετὰ πολλὴς τῆς ἐν Χριστῷ  αγάπης

                                    καὶ πατρικῶν εὐχῶν

                   

                                   Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

                  Ο   Μ Η Θ Υ Μ Ν Η Σ   Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ