Κινητικοτητα στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου

 

Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, ενημερώνει τους ενδιαφερομένους υπαλλήλους ότι έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, για μετάταξη τρεις (3) θέσεις μόνιμου προσωπικού, στα πλαίσια του Κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Α/Α

Κωδικός θέσης ψηφιακού οργανογράμματος του ΔΛΤ. Λέσβου

Εργασιακή Σχέση

Κλάδος

1

1221061742

Μόνιμος υπάλληλος

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

2

7597153019

Μόνιμος υπάλληλος

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

3

1274764665

Μόνιμος υπάλληλος

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/660/οικ.22308/04-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ2Γ746ΜΤΛ6-9ΨΓ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μετάταξης για τις ως άνω θέσεις από 4 έως 14 Δεκεμβρίου 2020.

Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr και στη συνέχεια οι υπάλληλοι πληκτρολογούν τους κωδικούς TAXISnet που ήδη διαθέτουν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην υπεύθυνη της Γραμματείας του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, κα Σταυράκη Ευστρατία, στο τηλέφωνο 22510-25.349.