Ψηφίζεται με τηλεδιάσκεψη ο Προϋπολογισμός του Δήμου Μυτιλήνης για το 2021


στις 16 Δεκεμβρίου 2020

Προσκαλείσθε στην ειδική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 16 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 6:30 μ.μ., με μοναδικό θέμα:

           

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

Αντιδήμαρχος     κ. Κατσαβέλλης

                                                                                      

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020) και την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:78363/5-12-2020 (ΦΕΚ Β΄5350) ΚΥΑ, με χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), κατ’ εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια υπ’ αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και την υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.