Έκπτωση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ σε χωριά της Δυτικής Λέσβου όπου λειτουργούν σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας


σε Σίγρι, Χίδηρα, Αντισσα και Σκαλοχώρι

Με Απόφαση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Γιώργου Αλάνη και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/94054/3614/01-10-2020 απόσπασμα της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/31-07-2020 (ΦΕΚ Β’ 3154) απόφασης του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τον επιμερισμό του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ, ο ΔΕΔΔΗΕ πρόκειται να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του εντός ενός (1) μήνα από την κοινοποίηση του έγγραφου, ήτοι έως 01/11/2020 (μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση των παρόχων), τους Αριθμούς Παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά κοινότητα, όπως αυτές αναφέρονται στον Οριστικό Πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών.

Δικαιούχοι της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων των (δημοτικών ή τοπικών) κοινοτήτων στις οποίες λειτουργούν ΑΠΕ την 31/07/2020, δηλαδή κατά την ημερομηνία κοινοποίησης στον ΔΕΔΔΗΕ της οριστικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον επιμερισμό των ποσών που αναλογούν στην παρακράτηση 1% από τους σταθμούς ΑΠΕ στις αντίστοιχες κοινότητες.

Στον Δήμο Δυτικής Λέσβου η παραπάνω παροχή αφορά τους οικιακούς καταναλωτές των Κοινοτήτων ΣΙΓΡΙΟΥ, ΧΙΔΗΡΩΝ, ΑΝΤΙΣΣΗΣ και  ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ οι οποίοι θα πρέπει να ελέγξουν και να συγκρίνουν τους αριθμούς παροχής στα ρολόγια της ΔΕΗ με αυτούς που θα ανακοινωθούν στον πίνακα στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ.

Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εντός δώδεκα (12) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ αίτηση -  ένσταση στο πρωτόκολλο του Δήμου ή μέσω e-mail για την έκδοση βεβαίωσης της ενεργή τους σύνδεσης σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στον εν λόγω πίνακα. Οι αιτήσεις – ενστάσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν από τον Δήμο και εν συνεχεία θα ενημερώσουν το ΥΠΕΝ και τον ΔΕΔΔΗΕ για τα αποτελέσματα μετά την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας εντός δέκα (10) ημερών.