Συνεδριάζει ΔΙΑ περιφοράς με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη το δημοτικό συμβούλιο δήμου Μυτιλήνης


στις 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική δια περιφοράς  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης που θα πραγματοποιηθεί στις 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ με ώρα έναρξης 1:00 μ.μ. και λήξη 11:00 μ.μ.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019), β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020) και γ) την αριθμ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

1.       

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχομένων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 21/2020 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ»

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

2.       

Έγκριση διάλυσης της Σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΕΩΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑΡΤΊ»

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

3.       

Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης»

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

4.       

Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο:  «Επεξεργασία και καταχώρηση στο πρόγραμμα Διαχείρισης  Ακίνητης Περιουσίας   Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Διόρθωσης Τ.Μ.  σύμφωνα με το Ν.4647/2019 άρθρο 51 παρ.2»

5.       

Καθορισμός ενός επιπλέον κωδικού αριθμού (Κ.Α.) του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2020, ως δεκτικού έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής

6.       

Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου, ήτοι  καταστήματος  (προκατασκευασμένος οικίσκος)  εμβαδού 61,19τ.μ. και με πέργκολα 83,80 τ.μ εντός του οικισμού Κώμης με τη διακριτική ονομασία  «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»

7.       

Έγκριση 65ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020

8.       

Έγκριση 66ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020

9.       

Έγκριση 67ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020