Ευρεία άσκηση ετοιμότητας των φορέων πολιτικής προστασίας της Λέσβου στα πλαίσια της πράξης «ΑΙΓΙΣ»

 

Διεξαγωγή άσκησης πολιτικής προστασίας στα πλαίσια της πράξης ΑΙΓΙΣ

Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και κατά τις ώρες 09:00 – 12:00. θα πραγματοποιηθεί στη Μυτιλήνη άσκηση ετοιμότητας στα πλαίσια της πράξης  «ΑΙΓΙΣ-Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων» η οποία υλοποιείται μέσω του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Στην άσκηση θα λάβουν μέρος οι δικαιούχοι του προγράμματος

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου (ΠΤΑ ΒΑ)– Κύριος Δικαιούχος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ),

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ),

Δύναμη πολιτικής άμυνας Κύπρου.

Καθώς και στελέχη των Υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τόσο σε επιχειρησιακό (Κέντρο Επιχειρήσεων) όσο και τακτικό επίπεδο (στις περιοχές εκδήλωσης των συμβάντων).

Επίσης, θα συμμετάσχουν στελέχη εθελοντικών οργανώσεων τα οποία θα επιχειρήσουν στο πεδίο, κατόπιν καθοδήγησης του Πυροσβεστικού Σώματος και της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Β.Α..

Η διαχείριση των επιχειρήσεων σε όλα τα στάδια της κινητοποίησης ακολουθεί τα προβλεπόμενα των θεσμικών διατάξεων Πολιτικής Προστασίας και θα ακολουθηθούν οι πραγματικοί επιχειρησιακοί χρόνοι.

Η έναρξη των σεναρίων θα πραγματοποιηθεί ρεαλιστικά, με ενημέρωση/κλήση στους αριθμούς κλήσης έκτακτης ανάγκης

Σκοπός της άσκησης είναι η αξιολόγηση του Ευφυούς Σύστηματος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (ΕΣΥΛΑ) και ειδικότερα εάν και κατά πόσο υποστηρίζει, υποβοηθά και βελτιώνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, κατά τη διάρκεια διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και συμβάντων στα οποία εμπλέκεται η Δ/νση Π.Π. της Περιφέρειας Β. Αιγαίου. Επιπλέον, εξετάζεται η υποστήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας (Π.Β.Α.)-Κύπρου με χρήση του Ε.ΣΥ.ΛΑ., όπου αποτυπώνονται οι πόροι και οι κίνδυνοι και των δύο περιοχών.

Μακροπρόθεσμος στόχος της άσκησης είναι η καθιέρωση χρήσης του Ε.ΣΥ.Λ.Α. και η διασύνδεσή του με τα λοιπά υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα, ώστε αφενός να επιτυγχάνεται διαλειτουργικότητα και να διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών Φορέων/Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης και αφετέρου να περιορίζονται/μετριάζονται οι πιθανές επιπτώσεις/αντίκτυπος στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, καθώς και στη διεθνή εικόνα του κράτους

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΙΓΙΣ», έχει ανατεθεί από το Περιφερειακό Ταμείο Βορείου Αιγαίου (ΠΤΑΒΑ) στο ΚΕΜΕΑ ο συντονισμός, σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας «Άσκησης επί χάρτου» σε συνεργασία με την ομάδα του έργου και φορείς Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και μίας «Άσκησης επί Πεδίου». Το ΚΕ.ΜΕ.Α. είναι ο επίσημος επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός Φορέας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ειδικότερα στο πεδίο της εφαρμοσμένης έρευνας, και της εκπόνησης μελετών και ασκήσεων.

Τον συντονισμό της άσκησης έχει η Διευθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με υπέυθυνο τον Διευθυντή ΠΠ κ. Μαλιαρό Δημήτριο σε συνεργασία με το ΚΕΜΕΑ.